อาจารย์สอน มหาบาลีวิชชาลัย
ชื่อ : อาจารย์ปรีชา
นามสกุล: แก้วทาสี
วัด:
จังหวัด:
วิชาที่สอน : ปทรูปสิทธิ
ชื่อ : พระมหาธีรวัฒน์
ฉายา: ธีรวฑฺฒนเมธี
นามสกุล: พันธ์ศรี
วัด: วัดดอนไชย 5/10 ถนนประสาทวิถี
จังหวัด: ตาก
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท
ชื่อ : พระมหาเรวัตร
ฉายา: สุมโน
นามสกุล: ผมหอม
วัด: วัดดอนไชย 5/10 ถนนประสาทวิถี
จังหวัด: ตาก
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท
ชื่อ : พระมหาธีรรพงษ์
นามสกุล: ล้อประโคน
วัด:
จังหวัด:
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท 1-2
ชื่อ : แม่ชีวิไล
นามสกุล: ลักษ์แก้วมณีศรี
วัด: วัดชนะสงคราม
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท
ชื่อ : แม่ชีจำเนียร
นามสกุล: แสงสิน
วัด: วัดชนะสงคราม
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท
ชื่อ : พระมหาธิติพงศ์
ฉายา: อุตฺตมปญฺโญ
นามสกุล: เข็มสันเทียะ
วัด: วัดพิกุลทอง ถนนเทอดพระเกียรติ
จังหวัด: นนทบุรี
วิชาที่สอน : บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
ชื่อ : พระมหาญาณธวัช
ฉายา: ญาณทฺธโช
นามสกุล:
วัด: วัดศาลาแดง
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : บาลีไวยากรณ์
ชื่อ : พระมหาบุญลือ
ฉายา: ปุณฺณโก
นามสกุล: อุปลา
วัด: วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท
ชื่อ : พระมหาชาญ
ฉายา: เขมปญฺโญ
นามสกุล: จิตต์ตรง
วัด: วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
จังหวัด: นครปฐม
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท 1-2
ชื่อ : พระมหาประดิษฐ์
ฉายา: ธมฺมกาโม
นามสกุล:
วัด: วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : บาลีศึกษา 3
ชื่อ : พระมหาวิทยาเชษฐ์
ฉายา: วรธมฺโม
นามสกุล:
วัด: วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : บาลีเบื้องต้น
ชื่อ : สามเณรสุริยะ
นามสกุล: สีมันตะ
วัด:
จังหวัด:
วิชาที่สอน : บาลี PAT 7.6
ชื่อ : สามเณรทศพร
นามสกุล: พรมดอนกลอย
วัด: วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : บาลีไวยากรณ์-แปลธรรมบท
ชื่อ : พระมหาสุเทิด
ฉายา: มหิทฺธิโก
นามสกุล: เทียรวรรณ
วัด: วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
จังหวัด: นครปฐม
วิชาที่สอน : ปทรูปสิทธิเบื้องต้น
ชื่อ : พระมหาชินวัฒน์
ฉายา: จกฺกวโร
นามสกุล: กุยรัมย์
วัด: วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : พระอภิธรรมเพื่อการปฏิบัติ
ชื่อ : พระอาจารย์ชัยพล
ฉายา: โสภโณ
นามสกุล:
วัด: วัดมหาธาตุยุวราษฏร์รังสฤษฎิ์
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : มหาสติปัฏฐานภาวนา
ทั้งหมด 17 รายการ 1 / 1
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)