หลักสูตรภาษาบาลีโดยมหาบาลีวิชชาลัย
มหาบาลีวิชชาลัย ได้ดำเนินการสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไปตามอัธยาศัยผู้เรียน มีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

1. หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น
    เป็นหลักสูตรทีพัฒนาขึ้นใหม่ ใช้ตำราเรียนของมหาบาลีวิชชาลัยเป็นการเฉพาะ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทางภาษาบาลีอย่างหลากหลาย คือเข้าใจไวยากรณ์ดี แปลบาลีพื้นฐานได้ สามารถสัมพันธ์ไทย (เชื่อมโยงคำศัพท์ทางไวยากรณ์) ได้
    เวลาในการเรียน ตลอดหลักสูตร 150-650 ชั่วโมง (ยืดหยุ่นตามกลุ่มผู้เรียน)
    สถานที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น
          1. วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (1 ปีจบหลักสูตร)
          2. มูลนิธิบ้านอารีย์ ถนนพหลโยธิน ซอย 7 ทุกวันอาทิตย์ รอบเช้า เวลา 09.00-11.30 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. (2 ปีจบหลักสูตร)
          3. เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 09.00 - 12.30 น. (1 ปีจบหลักสูตร)
          4. เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 14.30 น. (1 ปีจบหลักสูตร)

2. หลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
    เป็นหลักสูตรบาลีดั้งเดิมเถรวาท ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหม่ โดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ และคณะพระอาจารย์หลายท่าน เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทางภาษาบาลีอย่างลึกซึ้ง คือเข้าใจไวยากรณ์เป็นอย่างดี เน้นความเชี่ยวชาญทั้งการแปลบาลี ฉันทลักษณ์ สัมพันธ์ และการเขียน การค้นคว้าภาษาบาลี  เรียนวิชาสำคัญ ๆ ทางไวยากรณ์ดั้งเดิม  เช่น 1. ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น  2. ปทรูปสิทธิปกรณ์  3. อภิธานัปปทีปิกา  4. วุตโตทัย (ฉันทลักษณ์)  5. สุโพธาลังการะ  (อลังการศาสตร์)  6. อภิธัมมัตถสังคหะ  7. วินัย (กังขาวิตรณีอรรถกถา) 8. เนตติปกรณ์ เป็นต้น
    เวลาในการเรียน ตลอดหลักสูตร 3 ปี
    สถานที่เปิดสอนหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
          เรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เนต เรียนผ่านมือถือ แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์ รับนักศึกษาทั่วโลก เปิดเรียน 8 พฤษภาคม 2557
          ดูรายละเอียด


3. หลักสูตรบาลีศึกษา (บาลีสนามหลวง)

   เป็นหลักสูตรอันเดียวกันกับที่พระภิกษุสามเณรเรียนอยู่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนภาษาบาลีเข้าสอบบาลีศึกษาเช่นเดียวกับการสอบบาลีสนามหลวงของพระภิกษุสามเณร ใช้หนังสือตำราของสนามหลวงแผนกบาลีเป็นหลัก
  เวลาเรียน ตั้งแต่พฤษภาคม - ช่วงสอบในเดือนมีนาคมของทุกปี
  สถานที่เปิดสอนหลักสูตรบาลีศึกษา
          วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (ขณะนี้เปิดสอนระดับประโยค 3)

4. หลักสูตรบาลีเตรียมสอบมหาวิทยาลัย (PAT 7.6)
   เป็นหลักสูตรที่ใช้ตำราหนังสือบาลีสนามหลวงแผนกบาลีเป็นหลัก มุ่งเน้นติวให้เด็กมัธยมปลายให้มีทักษะในการใช้ภาษาบาลีเพื่อเตรียมสอบมหาวิทยาลัย (ความถนัดทางภาษาบาลี)
   สถานที่เปิดสอนหลักสูตรบาลีเตรียมสอบมหาวิทยาลัย
          วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (พฤษภาคม-ธันวาคม)

ชาวไทย อยากเรียนภาษาบาลีหลักสูตรอะไร อยากเรียนแบบไหน อยากเรียนเพื่อจุดประสงค์ใด หรืออยากอบรมภาษาบาลีหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน 5 วัน  กรุณาติดต่อทีมงานมหาบาลีวิชชาลัยได้เลย
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)