คณาจารย์มหาบาลีวิชชาลัย
     พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ.๙ พธ.บ.,กศม.วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร)
     พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม   ป.ธ.๙, พธ.ม. (วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร)
     พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธมฺโม  ป.ธ.๙,นักศึกษาบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ ลำปาง
                                              (
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร)
     พระมหาธิติพงศ์  อุตฺตมปญฺโญ. ป.ธ.๗,พธ.ม.(บาลี),นักศึกษาบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ
                                              (วัดพิกุลทอง จ.นนทบุรี)
     พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร   ป.ธ.๙, พธ.บ.
(วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร)
     พระมหาพีรนัย กลฺยาณเมธี   ป.ธ.๙,พธ.บ. (วัดสร้อยทอง บางซื่อ กทม.)
     พระมหาชาญ เขมปญฺโญ ป.ธ.๓,ศน.บ. (บาลี-สันสกฤต) (วัดมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม)
     พระมหาสุเทิด มหิทฺธิโก ป.ธ.๔,นักศึกษาบาลีใหญ่ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

                                              (วัดมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม)
     พระมหาสมร ธมฺมสาโร ป.ธ.๘
(วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร)
 
    พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ป.ธ.๗,ดร. (วัดดอนไชย อ.แม่สอด จ.ตาก)      
     อาจารย์ชินวุฒิ จันโท ป.ธ.๙, ศศ.ม. (สำนักพิมพ์ Goodness)
     อาจารย์วโรดม ตรีรัตนฐากูร ป.ธ.๗,พธ.บ.,รศ.ม. (เรือนจำอำเภอแม่สอด จ.ตาก)
     อาจารย์ธฤญเดชา ลิภา 
ป.ธ.๗,พธ.บ. (มหาบาลีวิชชาลัย)
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)