แนะนำมหาบาลีวิชชาลัย

       มหาบาลีวิชชาลัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลที่เป็นฆราวาสชาวบ้านทั่วไป ด้วยความต้องการให้คนไทยได้เรียนบาลีเป็นประเพณี เรียนกันได้ทุกวัยทุกอาชีพตามระยะเวลาที่สะดวกของแต่ละคน

         การจัดตั้งมหาบาลีวิชชาลัยขึ้นมา เพราะพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยควรมีสถาบันสอนภาษาบาลีสำหรับฆราวาสชาวพุทธเป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุผลดังนี้

      1. ชาวพุทธนั้น มีทั้งพระและฆราวาส ปัจจุบันพระสงฆ์สามเณรที่จะบวชเรียนตั้งแต่อายุน้อย ๆ มีจำนวนน้อยลงและพระสงฆ์ที่สนใจเรียนบาลีก็มีจำนวนน้อยลงด้วย แต่ชาวพุทธส่วนมากเป็นฆราวาส ฆราวาสจึงไม่ควรทิ้งธุระในการสืบต่ออายุพระศาสนา วิธีสืบต่อพระศาสนาที่ดีคือการมาศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งบรรจุอยู่ในภาษาบาลี การที่ชาวพุทธเอาตนเองมาสัมผัสมาใกล้ชิดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาช่วยกันเรียนรู้ภาษาบาลีและทรงจำบาลีไว้ในตัวเอง แล้วสามารถบอกสอนคนรุ่นต่อไปได้ นี่แหละคือการสืบต่ออายุพระศาสนาที่ดี

     2. ภาษาบาลีคือภาษาที่บรรจุคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ภาษาบาลีคือรากแก้วของพุทธศาสนา ถ้าชาวพุทธมีความรู้บาลีดี ก็จะทำให้เข้าใจคำสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น การปฏิบัติต่าง ๆ ก็ผิดพลาดน้อยลง

     3. อายุมนุษย์นั้นน้อยนัก ชีวิตฆราวาสมักอุทิศเวลาไปเพื่อหาเงิน สร้างฐานะ สะสมวัตถุเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวย แต่มีบางคนที่อยากแบ่งเวลาเพียง 1หรือ 2 วันของสัปดาห์เพื่อแสวงหาและสะสมปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมีให้ตนเองบ้าง การเริ่มต้นได้เรียนภาษาบาลีจึงเป็นก้าวแรก ๆ ที่สำคัญ

     4. ปัจจุบันหน่วยงานที่เปิดสอนบาลีสำหรับฆราวาส ยังมีอยู่น้อย ซึ่งที่จริง ควรมีสถาบันที่ทำงานลักษณะแบบนี้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับประชากร คือ 1 สถาบันต่อประชากรชาวพุทธ 1 แสนคน

     5. ประเทศไทยมีประเพณีสำคัญ ๆ เช่น สงกรานต์ เข้าพรรษา ตักบาตรเทโว ฯลฯ จะเป็นการดีที่สุด ถ้าชาวพุทธไทยจะสร้างอีกหนึ่งประเพณีเพิ่มขึ้นมา นั่นคือ เรียนภาษาบาลีเป็นประเพณี แต่ละคนหาโอกาส สร้างโอกาสให้ตนเองได้เรียนภาษาบาลี เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีสถาบันสอนภาษาบาลีที่จัดการเรียนการสอนจริงจัง สอนเป็นลำดับขั้นตอนตามอัธยาศัยและความสามารถของผู้ เรียน

     6. การรู้ภาษาบาลี ทำให้ง่ายต่อการศึกษาพระธรรมการศึกษาพระไตรปิฎก ช่วยทำให้ง่ายในการฟังธรรม ง่ายในการปฏิบัติ และถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ชาวพุทธจะต้องได้เรียนภาษาบาลี ภาษาศาสนาของตนเอง

วัตถุประสงค์ของสถาบัน 
       1. เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป
       2. เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป
       3. เพื่อพัฒนาศูนย์ทดสอบความรู้มาตรฐานภาษาบาลีระดับนานาชาติ
       4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาบาลีในรูปแบบต่าง ๆ

แผนงานในอนาคต
      1.  พัฒนาหลักสูตรภาษาบาลีหลากหลายหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในวัยและระดับต่าง ๆ
      2.  ร่วมมือกับวัดและองค์กรต่าง ๆ เปิดห้องเรียนภาษาบาลีสำหรับชาวพุทธในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
      3.  ชวนคนไทยเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณี โดยหาวิธีการต่าง ๆ ช่วยให้คนไทยได้เรียนภาษาบาลีเป็นประเพณี ปีละ 200,000 คน ภายในปี 2566 และปีละ 2,000,000 คนภายในปี พ.ศ. 2600
      4.  เปิดหลักสูตรภาษาบาลีนานาชาติ (Pali-English Course) สำหรับชาวต่างชาติผู้สนใจเรียนภาษาบาลี

หลักสูตรภาษาบาลีที่เปิดสอนในปัจจุบัน (2557)

หลักสูตร สถานที่เปิดสอน จำนวนผู้เรียน
บาลีศึกษา/บาลีสนามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร 20
บาลีเตรียมสอบมหาวิทยาลัย(PAT 7.6) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร 25
ภาษาบาลีเบื้องต้น วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร 30
ภาษาบาลีเบื้องต้น มูลนิธิบ้านอารีย์ ถนนพหลโยธิน 80
ภาษาบาลีเบื้องต้น เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 33
ภาษาบาลีเบื้องต้น เรือนจำกลางบางขวาง นนทบุรี 80
ภาษาบาลีเบื้องต้น ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาว  กรุงเทพฯ 35
บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง เรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เนต 250
รวมจำนวนผู้เรียน 553

  
งบประมาณมหาบาลีวิชชาลัย
        มหาบาลีวิชชาลัย ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้โดยอาศัยเงินทำบุญอุปถัมภ์จากองค์กรและบุคคลต่าง ๆ หากเห็นว่ากิจกรรมที่สถาบันกำลังดำเนินการอยู่ มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเทศชาติและสังคม เชิญท่านมาร่วมทำบุญอุปภัมภ์โครงการและกิจกรรามต่าง ๆ ของสถาบันตามกำลังศรัทธา
ร่วมทำบุญอุปถัมภ์มหาบาลีวิชชาลัย ได้ที่
         ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด
         ชื่อบัญชี วัดโมลีโลกยาราม (กองทุนมหาบาลีวิชชาลัย) เลขที่ 160-0-07277-1
        (เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
         กรุณาแฟกซ์แจ้งไปที่ 0-2899-1391หรืออีเมล์ maha@mahapali.com)

ต้องการอุปถัมภ์และช่วยงานสถาบัน

        เนื่องจากสถาบันเพิ่งเริ่มก่อตั้ง จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำและการช่วยเหลือจากผู้รู้ ผู้ศรัทธา และผู้มีความสามารถจำนวนมาก ถ้าท่านมีเวลา อยากช่วยเหลืองานของสถาบันเชิญแจ้งความประสงค์และแนะนำตัวท่านเข้ามาดังนี้

 ต้องการช่วยสถาบันในด้าน

                1. นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์
                2. เป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาบาลี
                3. งานพัฒนาหลักสูตร
                4. งานพัฒนาเทคโนโลยี
                5. หาทุนช่วยเหลือสถาบัน
                6. บริหารงานทั่วไป
                7. งานประชาสัมพันธ์
                8. งานธุรการ
                แจ้งความประสงค์ช่วยงานสถาบัน กรุณาคลิก

หมายเหตุ   สถาบันไม่มีนโยบายในการสร้างวัตถุมงคลหรือสิ่งเคารพใด ๆ เพื่อหาทุนดำเนินงานของสถาบัน 
 

ทุกความต้องการทางภาษาบาลี : ต้องการเรียนภาษาบาลี ต้องการเปิดสอนภาษาบาลี
ชาวบ้านอยากเรียนภาษาบาลี เชิญสมัครเรียนที่มหาบาลีวิชชาลัย
ต้องการเปิดสอนภาษาบาลีให้ชาวบ้าน นิมนต์
/เชิญติดต่อทำงานร่วมกับมหาบาลีวิชชาลัย

 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)