คณะที่ปรึกษา
       มหาบาลีวิชชาลัย ขอน้อมกราบสักการะและขออาราธนาพระสงฆ์ พระมหาเถระ พระเถระ พระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์สามเณร ทุกระดับทุกรูปทุกสังกัด ได้โปรดให้ความเมตตาให้คำปรึกษา แนะนำ และให้การอุปถัมภ์สถาบันมหาบาลีวิชชาลัย เพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถานศึกษาภาษาบาลีสำหรับฆราวาสอย่างเข้มแข็งและ กว้างขวางทั้งประเทศสืบต่อไป    

     รายนามที่ปรึกษามหาบาลีวิชชาลัย (ในปัจจุบัน)    
     พระคันธสาราภิวงศ์ สาสนธชะ ธัมมาจริยะ  วัดท่ามะโอ  จ.ลำปาง
     พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร สาสนธชะ ธัมมาจริยะ วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ
     พระมหาธิติพงศ์  อุตฺตมปญฺโญ  วัดพิกุลทอง จ. นนทบุรี
     พระมหาชัยวุฒิ  พุทฺธวโร  วัดโพธิ์ชัย นางัว จ.นครพนม
     นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย  (มหาบาลีครุ)
     อาจารย์โสวัส  ธงชัย (มหาบาลีครุ) ประเทศเยอรมันนี
     อาจารย์สมภพ สงวนพานิช (มหาบาลีครุ) จ.สุพรรณบุรี
     อาจารย์ศักดา  วิมลจันทร์ สถาบันภาษาการ์ตูน
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)