ศูนย์บาลีศึกษา มหาบาลีวิชชาลัย เป็นศูนย์การเรียนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไปประจำจังหวัดต่าง ๆ บริหารจัดการโดยมหาบาลีวิชชาลัยร่วมกับคณะพระสงฆ์และฆราวาส ผู้ศรัทธาในจังหวัดนั้น ๆ โดยใช้หลักสูตรและระเบียบของมหาบาลีวิชชาลัยและได้รับทุนสนับสนุน (บางส่วน) รายปีจากมหาบาลีวิชชาลัย

เกณฑ์จัดตั้งศูนย์บาลีศึกษา

  1. มีพระภิกษุประจำศูนย์ 2 รูปขึ้นไป (เป็นคณะทำงาน เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้อุปถัมภ์ก็ได้)
  2. มีฆราวาสผู้รู้ภาษาบาลีประจำศูนย์ 2 คนขึ้นไป (ต้องการให้ชวนอดีตมหาเปรียญมาช่วยงาน)
  3. มีคณะทำงานที่ศรัทธาและเอาภาระธุระจริงจัง (3 คนขึ้นไป)
  4. มีห้องเรียนที่รองรับนักศึกษาได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
  5. มีสื่่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมสำหรับการเรียนการสอน (โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียงฯลฯ)

การพิจารณาอนุมัติเพื่อจัดตั้งศูนย์บาลีศึกษา
          คณะทำงานมหาบาลีวิชชาลัยจะไปเยี่ยมชมและประเมินความพร้อมของคณะผู้ขอจัดตั้งศูนย์บาลี ศึกษาและอาคารสถานที่ก่อนประกาศอนุมัติให้เป็นศูนย์บาลีศึกษาประจำจังหวัดภายในเดือนเมษายนขอ งทุกปีการศึกษา
          หมายเหตุหมายเหตุในระยะแรกจะพิจารณาเปิดศูนย์บาลีศึกษาประจำจังหวัดๆ ละ 1 ศูนย์เท่านั้น(ผู้ยื่นก่อนจะได้รับสิทธิพิจารณาก่อน)

กราบนิมนต์/เชิญวัด องค์กร มูลนิธิ ฯลฯ และท่านที่มีศรัทธา มีความปรารถนาดีอยากให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ยาวนาน เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีสำหรับญาติโยมบุคคลทั่ว ไปในจังหวัดของท่าน ต้องการสร้างเหตุปัจจัยให้คนไทยได้รเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณี เชิญแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งศูนย์บาลีศึกษา มหาบาลีวิชชาลัย ณ วัดหรือสถานที่ของท่าน โดยกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ดังนี้

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จัดตั้งศูนย์บาลีศึกษา
รายนามผู้จัดตั้ง  
  พระสงฆ์ผู้ขอจัดตั้งศูนย์
  ลำดับที่ 1.
 
ชื่อ  นามสกุล
ฉายา
วัน/เดือน/ปี เกิด / /
บรรพชาเมื่อ
อุปสมบทเมื่อ
ปัจจุบัน พรรษา
ตำแหน่งปัจจุบันเป็น
สถานที่
มือถือ
อีเมล์
กรณีไม่มีอีเมล์ให้กรอก visitor@mahapali.com
 
     
 

ฆราวาสผู้ขอจัดตั้ง

  ลำดับที่ 1.  
 
ชื่อ  นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด / /
เคยบรรพชาเมื่อ
เคยอุปสมบทเมื่อ
ก่อนลาสิกขานับได้ พรรษา
ตำแหน่งปัจจุบันทำงานเป็น
สถานที่
มือถือ
อีเมล์
 
     
  สถานที่ต้องการขอจัดตั้งศูนย์
  วัด/สถานที่ต้องการจัดตั้ง *
  หมู่บ้าน
  เลขที่ *
  หมู่ที่
  ซอย
  ถนน
  ตำบล/แขวง *
  อำเภอ/เขต *
  จังหวัด *
  รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  เว็บไซต์
  Facebook
  Twitter
 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพ *
 

 

 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)