โครงการทดลองสอนบาลีสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

มหาบาลีวิชชาลัย กำลังพัฒนาหลักสูตรภาษาบาลีระยะสั้นสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ  จึงต้องการเรือนจำเพื่อปฏิบัติการทดลองสอนตามหลักสูตรนี้ 

หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับผู้ต้องขัง (กรมราชทัณฑ์) 

ต้องการเรือนจำในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 2 เรือนจำ เพื่อเปิดสอนภาษาบาลีสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำละ 1 ห้องเรียน ผู้เรียนประมาณ 30-50 คน

ตำราและอุปกรณ์การเรียนการสอน มหาบาลีวิชชาลัยมอบให้ฟรี

หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับผู้ต้องขัง  พร้อมเปิดสอนตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปและจบหลักสูตรในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป (1 ปี)

เรือนจำใด ต้องการให้มีการเปิดสอนภาษาบาลีหลักสูตรระยะสั้นตามข้างบนนี้ กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์เข้ามาเพื่อวางแผนทำงานร่วมกันต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
นายธฤญเดชา ลิภา
ประธานหลักสูตร
โทร 099 246 8986 อีเมล์ maha@mahapali.com

 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)