โครงการประกวดงานสร้างสรรค์มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย มีความประสงค์จะยกย่องและให้กำลังใจสำหรับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตงานเกี่ยวกับภาษาบาลี จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงาน "งานสร้างสรรค์บาลี " เข้าประกวดชิงรางวัลมหาบาลีวิชชาลัย ปี 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 ตุลาคม 2556


ลักษณะงานที่ส่งเข้าประกวดได้
1. เป็นงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับภาษาบาลี
2. ไม่จำกัดประเภท รูปแบบ รูปทรง ขนาด น้ำหนัก การใช้สอย และกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์งานสร้างสรรค์นี้ (ดูหมายเหตุเพิ่มเติม)
3. ต้องเป็นงานที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ใช่ต้นร่าง
4. ไม่ใช่ผลงานที่คัดลอก หรือสำเนางานของผู้อื่นมาประกวด
 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ไม่จำกัดเพศ อายุ สถานภาพ ชนชาติ ภาษาและประเทศที่อยู่อาศัย

วันที่รับผลงาน
11 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 ตุลาคม 2556

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. การใช้ประโยชน์ได้จริง
3. ใช้งานง่าย มีอายุการใช้งานพอควร
4. ต้นทุนการผลิตไม่เกิน 200,000 บาท
5. เป็นผลงานที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วไปที่ได้เห็นได้สัมผัสผลงาน อยากศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีอย่างกว้างขวาง

วันตัดสิน
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ มหาบาลีวิชชาลัย

รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1.รางวัลชนะเลิศ "งานสร้างสรรค์บาลียอดเยี่ยม ปี 2556 มหาบาลีวิชชาลัย" จำนวน  1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2.รางวัลรองชนะเลิศ "งานสร้างสรรค์บาลี ปี 2556 มหาบาลีวิชชาลัย"  จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3.รางวัลชมเชย "งานสร้างสรรค์บาลี ปี 2556 มหาบาลีวิชชาลัย" จำนวน  3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-24156411, 099 246 8986
Email: maha@mahapali.com

หมายเหตุ
1.  คณะที่ปรึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาบาลีวิชชาลัย สามารถส่งผลงานเข้าแสดงได้ ไม่ถือว่าเป็นผลงานเข้าประกวด และไม่มีสิทธิได้รับรางวัลทุกกรณี
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
3. เมื่อปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว จะนำผลงานทั้งหมดขึ้นแสดงผ่านเว็บไซต์มหาบาลีวิชชาลัย www.mahapali.com  นี้ (ระหว่างนี้จะไม่นำออกแสดง เพื่อป้องกันการลอกเลียนการได้เปรียบเสียเปรียบต่าง ๆ ) และ 10 ผลงานสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ จะนำมาจัดแสดงให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในวันตัดสินการประกวด 24 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาบาลีวิชชาลัย
4.  ข้อควรทราบอื่น ๆ
     4.1  กรณีผลงานหนังสือ ตำรา แบบเรียน งานค้นคว้า งานวิจัย ฯลฯ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นรูปเล่มมาก่อน ยกเว้นพิมพ์เป็นแผ่นเอกสารเย็บเล่มแจกกันธรรมดา และ ต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในระยะเวลา 2 ปีมานี้เท่านั้น ผลงานที่เป็นหนังสือ ตำรา แบบเรียน งานค้นคว้า งานวิจัย เมื่อส่งเข้ามาก็จะต้องแข่งกับประเภทหนังสือด้วยกันก่อน แล้วก็แข่งกับผลงานสร้างสรรค์ประเภทอื่น ๆ อีกที
     4.2  รับพิจารณาเฉพาะงานของบุคคลธรรมดา (ผลงานเดี่ยว) เท่านั้น ไม่รับงานที่สร้่างสรรค์ขึ้นโดยกลุ่มบุคคล องค์กรและโดยสถาบัน
     4.3  ไม่รับงานที่มีลักษณะเป็น spot โฆษณา แผ่นป้ายโฆษณา Animation โฆษณา แม้ว่าจะเกี่ยวกับภาษาบาลีก็ตาม

บุคคล องค์กรหรือสถาบันใด ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม "ประกวดงานสร้างสรรค์บาลี มหาบาลีวิชชาลัย" ในครั้งนี้
เชิญติดต่อแจ้งความประสงค์เข้ามาที่มหาบาลีวิชชาลัย

ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด
(ดาวน์โหลดฟอร์ม กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วส่งมาพร้อมผลงาน)

 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)