มหาบาลีวิชชาลัย จะพิมพ์หนังสือ เพื่อถวายพระภิกษุสามเณรผู้ต้องการเรียนบาลี และมอบให้ฆราวาสผู้สนใจเรียนบาลี ของมหาบาลีวิชชาลัยประจำปีการศึกษา 2557 ขอเชิญท่านที่มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือบาลีร่วมกัน ท่านสามารถเลือกเป็นเจ้าภาพกี่เรื่องและกี่เล่มก็ได้ ดังต่อไปนี้
หนังสือเรียนบาลี "หลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง" สำหรับนักศึกษาบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
ที่ หนังสือ จำนวนหน้า/
โดยประมาณ
จำนวนพิมพ์/
เล่ม
ราคา/เล่ม
1 รูปสิทธิทีปนี เล่ม 1 สนธิกัณฑ์ 128 2000 82
2 รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2 นามกัณฑ์ 344 2000 145
3 รูปสิทธิทีปนี เล่ม 3 การกกัณฑ์ 120 2000 81
4 รูปสิทธิทีปนี เล่ม 4 สมาสกัณฑ์ 184 2000 94
5 รูปสิทธิทีปนี เล่ม 5 ตัทธิตกัณฑ์ 184 2000 94
6 รูปสิทธิทีปนี เล่ม 6 อาขยาตกัณฑ์ 312 2000 138
7 รูปสิทธิทีปนี เล่ม 7 กิพพิธานกัณฑ์ 456 2000 164
หนังสือเรียนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณร
ที่ หนังสือ จำนวนหน้า/
โดยประมาณ
จำนวนพิมพ์/
เล่ม
ราคา/เล่ม
1 หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์ (พระเมธีวราภรณ์) (พิมพ์แล้ว) 270 6,000 80
2 พระธัมมปทัฏฐกถา (พยัญชนะ) ภาค 1 (พิมพ์แล้ว) 254 1,000 150
3 พระธัมมปทัฏฐกถา (พยัญชนะ) ภาค 2 260 1,000 150
4 พระธัมมปทัฏฐกถา (พยัญชนะ) ภาค 3 260 1,000 150
5 พระธัมมปทัฏฐกถา (พยัญชนะ) ภาค 4 260 1,000 150
6 พระธัมมปทัฏฐกถา (พยัญชนะ) ภาค 5 260 1,000 150
7 พระธัมมปทัฏฐกถา (พยัญชนะ) ภาค 6 260 1,000 150
8 พระธัมมปทัฏฐกถา (พยัญชนะ) ภาค 7 260 1,000 150
9 พระธัมมปทัฏฐกถา (พยัญชนะ) ภาค 8 260 1,000 150
หนังสือเรียนบาลี "หลักสูตรบาลีเบื้องต้น" สำหรับนักศึกษาบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
1 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น (พื้นฐานสำหรับการศึกษาบาลี) (พิมพ์แล้ว) 304 2,000 140
2 ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๑ หลักการแปลพื้นฐาน 240 1,000 120
3 ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒ หลักการสัมพันธ์ 240 1,000 120
4 ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓ โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๑ 240 1,000 120
5 ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔ โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๒ 150 1,000 100
6 ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ การแปลอรรถกถา 160 1,000 100
7 ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๖ วิธีแต่งประโยคภาษาบาลี 200 1,000 110
8 ฉันทลักษณ์บาลีเบื้องต้น 180 1,000 100
หมายเหตุ
1. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพกี่ชื่อเรื่อง และกี่เล่มก็ได้ ตามกำลังศรัทธา
2. ท่านกรอกแจ้งความประสงค์แล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารดังนี้
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด
ชื่อบัญชี วัดโมลีโลกยาราม (กองทุนมหาบาลีวิชชาลัย)
เลขที่ 160-0-07277-1
เมื่อโอนเสร็จแล้ว กรุณาแฟกซ์แจ้งที่ 0-2899-1391 หรืออีเมล์ maha@mahapali.com
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)