อาจารย์สอน มหาบาลีวิชชาลัย
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ: พระมหาธิติพงศ์
ฉายา: อุตฺตมปญฺโญ
นามสกุล: เข็มสันเทียะ
พรรษา
อายุ
วัน/เดือน/ปี เกิด: 28 มีนาคม 2514
อุปสมบทเมื่อ: 2 พฤษภาคม 2534
พระอุปฌาย์:
พระกรรมวาจาจารย์:
สถานที่อุปสมบท: วัดถนนโพธิ์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย นครราชสีมา
   
สังกัดวัด
วัด: วัดจากแดง
ที่อยู่:
ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต: พระประแดง
จังหวัด: สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์:
เจ้าอาวาส:
รองเจ้าอาวาส:
พระอาจารย์:
   
ภูมิลำเนาเดิม
ที่อยู่:
ตำบล/แขวง: ถนนโพธิ์
อำเภอ/เขต: โนนไทย
จังหวัด: นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์:
   
ที่พำนักปัจจุบัน
ที่อยู่: วัดพิกุลทอง ถนนเทอดพระเกียรติ
ตำบล/แขวง: วัดชลอ
อำเภอ/เขต: บางกรวย
จังหวัด: นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์: 11130
โทรศัพท์:
โทรสาร:
ข้อมูลติดต่อ
มือถือ: -
อีเมล์:
Facebook:
LineID:
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษศาสตร์ (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี
สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
นักธรรม: นักธรรมเอก
 
บาลี (สนามหลวง)
ประโยค 7
สถาบัน: กองบาลีสนามหลวง
 
บาลี (ไวยากรณ์เดิม)
บาลีใหญ่
สถาบัน: สำนักเรียนวัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง ลำปาง
 
ประสบการณ์ทำงาน และการสอน

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และบาลีใหญ่
 
การสอนในมหาบาลีวิชชาลัย
 ปีที่สอน  วิชาที่สอน  ห้อง  สถานที่สอน
2556 บาลีไวยากรณ์ 1 วัดโมลีโลกยาราม
2557 บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง 1 วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
2558 บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง 1 วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
 
คติการทำงาน
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานหนังสือ
1. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๑ สนธิกัณฑ์
2. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๒ นามกัณฑ์
3. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๓ การกกัณฑ์
4. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๔ สมาสกัณฑ์
5. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๕ ตัทธิตกัณฑ์
6. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๖ อาขยาตกัณฑ์
7. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๗ กิพพิธานกัณฑ์
8. ไวยากรณ์เบื้องต้น
9. กัจจายนสุตตปาฐะ แปลสูตรพร้อมอุทาหรณ์
10. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๑ หลักการแปลขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะ
11. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒ หลักสัมพันธ์
12. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓ โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๑
13. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔ โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๒
14. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ การแปลอรรถกถา
15. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๖ วิธีแต่งประโยคภาษาบาลี
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 24 สิงหาคม 2558 | เปิดดู : 2018 ครั้ง
อาจารย์สอนมหาบาลีวิชชาลัยอื่นๆ
ชื่อ : อาจารย์ปรีชา
นามสกุล: แก้วทาสี
วัด:
จังหวัด:
วิชาที่สอน : ปทรูปสิทธิ
ชื่อ : พระมหาธีรวัฒน์
ฉายา: ธีรวฑฺฒนเมธี
นามสกุล: พันธ์ศรี
วัด: วัดดอนไชย 5/10 ถนนประสาทวิถี
จังหวัด: ตาก
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท
ชื่อ : พระมหาเรวัตร
ฉายา: สุมโน
นามสกุล: ผมหอม
วัด: วัดดอนไชย 5/10 ถนนประสาทวิถี
จังหวัด: ตาก
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท
ชื่อ : พระมหาธีรรพงษ์
นามสกุล: ล้อประโคน
วัด:
จังหวัด:
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท 1-2
ชื่อ : แม่ชีวิไล
นามสกุล: ลักษ์แก้วมณีศรี
วัด: วัดชนะสงคราม
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท
ชื่อ : แม่ชีจำเนียร
นามสกุล: แสงสิน
วัด: วัดชนะสงคราม
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท
ชื่อ : พระมหาญาณธวัช
ฉายา: ญาณทฺธโช
นามสกุล:
วัด: วัดศาลาแดง
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : บาลีไวยากรณ์
ชื่อ : พระมหาบุญลือ
ฉายา: ปุณฺณโก
นามสกุล: อุปลา
วัด: วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท
ชื่อ : พระมหาชาญ
ฉายา: เขมปญฺโญ
นามสกุล: จิตต์ตรง
วัด: วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
จังหวัด: นครปฐม
วิชาที่สอน : แปลธรรมบท 1-2
ชื่อ : พระมหาประดิษฐ์
ฉายา: ธมฺมกาโม
นามสกุล:
วัด: วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน : บาลีศึกษา 3
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)