ขออาราธนาเจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการทุกระดับ เปิดสอนบาลีฆราวาส ปี 2559 เป็นต้นไป


ภาษาบาลีคือภาษาแห่งพระธรรม เรียนบาลีแล้วใช้ประโยชน์ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องไปรอจนจบชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือสอบได้ประโยคใดประโยคหนึ่ง หรือได้วุฒิการศึกษาใด ๆ

การทำให้พระสัทธรรมมั่นคงยั่งยืนแพร่หลาย เป็นภาระธุระของเจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร ฆราวาสชาย-หญิง ผู้ศรัทธาผู้สามารถทุก
คน ควรร่วมกันเปิดสอนบาลีให้ฆราวาส อย่างน้อยที่สุด จังหวัดละ 1 ห้องเรียนในปี 2559 นี้ ก่อนจะขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้เรียนต่อไป

ฆราวาสชาวพุทธชาย-หญิงมีจำนวนมาก เขาควรมีโอกาสได้เรียนภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาศาสนาของตัวเอง  และพระสงฆ์ควรจัดสรรโอกาสให้ชาวพุทธทั้งประเทศได้เรียนบาลีกันอย่างเต็มที่

มหาบาลีวิชชาลัย ใคร่ขอกระตุ้นเตือนพระภิกษุสงฆ์ผู้มีพลังศรัทธา ผู้ห่วงใยพระศาสนา ให้กล้าถามตนเองว่า

1. การเปิดห้องเรียนเพื่อสอนบาลีให้ฆราวาสนี้ เป็นสิ่งที่ดีไหม 
2. ถ้าดี ทำไมไม่เปิดสอน รอใครอยู่หรือ

แท้จริง เรื่องการเปิดสอนบาลีให้ฆราวาสนี้ เป็นสิ่งที่สังคมไทยควรทำอย่างเร่งด่วนเมื่อ 200 ปีที่แล้ว ไม่ควรรอนโยบายหรือคำสั่งจากใคร แต่ควรคิดว่า ทำเพื่อเผยแผ่พระสัทธรรม ทำเพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม แม้ไม่มีใครสั่งให้ทำ ก็ลงมือทำเองได้


ทุกปัญหา ทุกอุปสรรคข้อกังวลต่าง ๆ  เช่น เปิดสอนบาลีให้ฆราวาส จะมีคนเรียนหรือ? จะมีคนสอนไหม ? จะจัดการอย่างไรดี  มันจะเป็นการล้ำเส้นเกินหน้าเกินพระผู้ใหญ่กว่า ? ฯลฯ  สามารถพูดคุยปรึกษาหารือกันได้  และ
มหาบาลีวิชชาลัย จะทำหน้าที่ประสานงานพระภิกษุสงฆ์ ฆราวาสชาวพุทธ เอกชนและส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งประเทศให้ร่วมกันเปิดสอนภาษาบาลีสำหรับฆราวาส

จังหวัดใด ต้องการเปิดสอนบาลีสำหรับฆราวาสในปี 2559 นี้ นิมนต์/เรียนเชิญ ติดต่อประสานงานมาที่มหาบาลีวิชชาลัยได้เลย เพื่อจะได้ร่วมกันเตรียมการและวางแผนการทำงานแต่เนิ่น ๆ


ตัวอย่าง การเปิดสอนบาลีให้ฆราวาสในเรือนจำ โดยมหาบาลีวิชชาลัย ตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน

ชมโครงการและภาพกิจกรรมการเรียนการสอนบาลีในเรือนจำ โดยมหาบาลีวิชชาลัย เพื่อเสริมสร้างพลังใจ ปลุกเร้าความคิดสร้างสรรค์และพลังในการแผยแผ่พระสัทธรรมสู่มนุษย์ทุกหมู่เหล่าตามอุดมการณ์พระพุทธศาสนา ตรงนี้ http://ariyamagga.mahapali.com/index.php


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม 2558 | อ่าน 10477
เขียนโดย นายธฤญเดชา ลิภา

ทั้งหมด 0 รายการ
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)