ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบาลีของประเทศไทย สำหรับกองบาลีสนามหลวงและมหาเถรสมาคม


                การจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาภาษาบาลี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงองค์กรและระบบการทำงานใหม่เพื่อตอบสนองกับยุคสมัยและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป คณะทำงานมหาบาลีวิชชาลัย ใคร่ขอเสนอแนวทางไว้เป็นเบื้องต้นสำหรับกองบาลีสนามหลวง (สนามหลวงแผนกบาลี) และมหาเถรสมาคมพิจารณา ดังนี้ 
                ควรมีการแก้ไขระเบียบกองบาลีสนามหลวงใหม่ในหลายประเด็น เพื่อให้กองบาลีสนามหลวงมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธอย่างแท้จริง ไม่ใช่ให้มีหน้าที่เพียงจัดสอบจัดวัดผลเช่นในปัจจุบันเท่านั้น โดยในระเบียบนั้นควรกล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
              1. ให้มีคณะบริหารกองบาลีสนามหลวง (หรือชื่ออื่นที่จะตั้งใหม่) ประกอบด้วยพระภิกษุและฆราวาส จากทุกภาคคณะสงฆ์ ประมาณ 25-35 รูป/คน รวมกันทำงาน มีวาระที่แน่นอน
              2. ให้มีหน่วยงานย่อย ๆ ในกองบาลีสนามหลวง อย่างน้อยที่สุด มีกลุ่มงานดังนี้ 
                   กลุ่มงานนโยบายและแผน 
                   กลุ่มงานวิชาการและงานวิจัย
                   กลุ่มงานทะเบียน 
                   กลุ่มงานงบประมาณ 
                   กลุ่มงานพัฒนาครูอาจารย์ 
                   กลุ่มจัดการเรียนการสอน
                   กลุ่มงานวัดประเมินผล
                   กลุ่มงานเทคโนโลยี
                   กลุ่มกิจการพิเศษ  ฯลฯ 

                3. ในแต่ละกลุ่มงาน ให้มีคณะทำงานประจำกลุ่ม ๆ ละ 6-12 รูป/คน มีเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการที่แน่นอนจนเกษียณ เป็นพนักงานประจำทำงานแบบเต็มเวลา ไม่ใช่ทำงานแบบอาสาสมัครหรือนิมนต์มาทำงานเป็นครั้งคราว มีการประเมินผลการทำงานที่มีมาตฐาน
                4. ให้แม่กองบาลีสนามหลวง มีวาระดำรงตำแหน่ง คราวละ 5 ปี และอยู่ต่อได้อีก ไม่เกิน 1 วาระ 
                5. ให้มีสำนักงานกองบาลีสนามหลวงเป็นการเฉพาะ ไม่ให้อยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง 
                6. ให้ออกระเบียบโอนย้ายส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม จาก สนง.พุทธฯ มาสังกัดกองบาลีสนามหลวง โดยปรับภาระหน้าที่และบทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับกลุ่มงานตามข้อ 2 ข้างต้น
               7. ให้กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการพิเศษหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับองค์การมหาชน อยู่ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม ให้มหาเถรสมาคมและภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีตามแผนงบประมาณ เช่นส่วนราชการทั่วไป ไม่ต้องไปสังกัดสำนักนายกฯ หรือส่วนราชการอื่นใด
                งานปรับปรุงองค์กรตามข้างบนนี้สามารถเป็นจริงได้เร็วและง่ายที่สุด โดยเริ่มต้นที่แม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้นำ ออกประกาศตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงงานบาลีของประเทศ (คณะทำงานมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส) นำเข้าปรึกษาในที่ประชุมมหาเถรสมาคม ให้คณะนี้ไปทำงาน 1 ปี เมื่อได้ผลอย่างไรแล้ว ก็ดำเนินการปรับปรุงตามที่คณะทำงานสรุปมา (ใช้เวลาปรับปรุงองค์กร 1-2 ปี ก็ควรเสร็จสมบูรณ์)
               อย่างไรก็ตาม  ทุกขั้นตอนต้องเน้นการมีส่วนร่วมของพระภิกษุ ผู้รู้ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสชาวพุทธทั้งประเทศให้มากที่สุด เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มากที่สุดทุกภาคหรือจังหวัดคณะสงฆ์ ไม่พึงคิดเอง สรุปกันเอง แล้วประกาศกันเองเฉพาะในหมู่พระสงฆ์ผู้ใหญ่เท่านั้น 
               ชีวิตของคนเรานั้นสั้น ไม่ยืนยาวอะไร ทุกสิ่งอย่างเป็นแค่หัวโขนสมมติกันชั่วคราว มีอะไรที่จะต้องทำเพื่ออนาคตของสังคมและพระศาสนาแล้ว ไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยม ก็ต้องลุยช่วยกันทำ ไม่พึงถือเขาถือเรา ไม่พึงคิดว่าอะไร ๆ ก็ต้องอยู่ในวัดของฉันในสังกัดฉัน ให้มองข้ามกำแพงวัดออกไปข้างนอกให้กว้างที่สุดจนถึงไปถึงต่างประเทศว่าจะนำบาลีไปเปิดสอนให้ชาวต่างชาติต่างภาษากันได้อย่างไร
                ไม่พึงคิดว่าคนอื่นไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องพูดไม่ต้องวิจารณ์ ชาวพุทธทั้งประเทศก็ไม่พึงคิดว่านี่..ไม่ใช่หน้าที่ของฉัน เพราะกิจการพระศาสนาเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทั้งปวง ต้องหาทางช่วยเหลือกัน พระสงฆ์ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลเรื่องการศึกษาของประเทศ ต้องเปิดใจกว้าง เปิดรับฟัง มองไปที่อนาคตให้กว้างไกลที่สุด เมื่อหมดยุคเราแล้ว สถานการณ์สังคม พระสงฆ์ และพระศาสนายุคต่อไปจะเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่สร้างรากฐานไว้ให้ดีเพียงพอในวันนี้ปีนี้ 
                 เพียงปล่อยวางเรื่องยศชั้น มองข้ามวัด มองข้ามสังกัด ไม่ติดในกับดักแห่งเราเขา เลิกเกรงใจ กล้าพูดคุยกัน กล้ารับฟัง ไม่เกรงเสียหน้า ไม่ห่วงหน้าตา กล้าเรียกชาวพุทธที่มีความคิดอ่านจากสถานที่ต่าง ๆ มาร่วมประชุมปรึกษาหารือและทำงานร่วมกัน กิจการพระศาสนาก็จะมีทิศทางและมีอนาคตที่ให้ความหวังแก่คนในสังคมได้
                 ถ้าเอาแต่เกรงใจกัน กลัวอะไร ๆ กันอยู่ วงการบาลีและวงการสงฆ์ประเทศนี้ ไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 260.47 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 21 ธันวาคม 2557 | อ่าน 10683
เขียนโดย นายธฤญเดชา ลิภา

 
ตอบคำถาม ไม่มีคำว่า "ภาษาบาลี" ในพระไตรปิฎก
2/5/2561
อ่าน 8690
 
ความสำคัญของภาษาบาลี
17/9/2559
อ่าน 21246
 
การศึกษาบาลีในประเทศไทย มีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วน
22/8/2559
อ่าน 6282
 
ขออาราธนาเจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการทุกระดับ เปิดสอนบาลีฆราวาส ปี 2559 เป็นต้นไป
24/10/2558
อ่าน 7545
 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบาลีของประเทศไทย สำหรับกองบาลีสนามหลวงและมหาเถรสมาคม
21/12/2557
อ่าน 10683
 
เรื่องที่ชาวพุทธ ควรช่วยกันพิจารณา เวลาไปเยี่ยมชมสังเวชนียสถานและโบราณสถานต่าง ๆ ในประเทศอินเดีย
13/1/2559
อ่าน 4367
 
สอนบาลีอย่างไร จึงจะไม่โกรธ
17/3/2558
อ่าน 5948
 
ทำอย่างไร เมื่อสอบตกบาลี
14/3/2558
อ่าน 7894
 
100 ทำเนียบนักบาลีไทย ผู้เปี่ยมด้วยเกียรติยศอันทรงคุณค่ายิ่ง
23/1/2558
อ่าน 4460
 
ปี 2558 ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมออกแบบการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธใหม่
31/12/2557
อ่าน 4261
 
 
ทั้งหมด 35 รายการ 1 / 4
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)