การเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงให้ประสบความสำเร็จ


นักศึกษาบาลี ต้องสร้างมุมมองที่ท้าทายตัวเองหน่อย บริกรรมกัจจายนสูตร บริกรรมธาตุ ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้น บางคนเขาว่ายากมากเลย  เราจะทำได้ไหม... เราก็เป็นมนุษย์ที่เกิดมาสุขภาพแข็งแรงดีคนหนึ่ง ....และยังโชคดีได้เกิดมาในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาด้วย...นี่เป็นโอกาสอันพิเศษแล้ว เราจะทำได้ไหม....ได้สิ...  เราต้องทำได้

เรามาทดสอบบารมีของเรา เราสะสมบารมีเก่ามามากน้อยขนาดไหน เรามีปัญญาบารมี  วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี และอธิษฐานบารมี (ความมั่นคงเอาจริงเอาจัง) ขนาดไหน เราจะลองทดสอบดู ถ้ารู้ว่า บารมีด้านไหนมีน้อย เราจะต้องสร้างและสะสมบารมีนั้น ๆ ให้มากขึ้น ๆ ถ้าเราไม่ลงมือทำ บารมีต่าง ๆ ก็คงไม่ลอยมาหาเราแน่นอน ดังนั้น เราจะใช้โอกาสที่ศึกษาภาษาบาลี ศึกษาภาษาของพระพุทธเจ้านี้แหละ เป็นการทดสอบและสะสมบารมีให้ตัวเราเอง

เพื่อให้การเรียนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงประสบความสำเร็จภายใน 3 ปี ระหว่างนี้จนถึงก่อนเปิดเทอม (8 พฤษภาคม 2557) พึงเตรียมความพร้อม ดังนี้

1. ดาวน์โหลดกัจจายนสูตร มาบริกรรมให้คล่องแคล่ว

2. ดาวน์โหลดธาตุ มาบริกรรมให้คล่องแคล่ว

3. ดาวน์โหลดไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มาศึกษาให้เข้าใจในเบื้องต้น
    (สร้างความแคล่วแคล่วให้ตัวเองในเรื่องวิภัตตินาม (7 หมวดและคำแปล) หน้า 27   และวิภัตติอาขยาต หน้า 104-106)

4. ดาวน์โหลดไฟล์ MP3 กัจจายนสูตร เพื่อฟัง บริกรรม และทบทวน (ขนาดไฟล์ 105 MB.)  

5. ดาวน์โหลดรูปสิทธิทีปนี ศึกษาไปพลาง ๆ ก่อน  (หนังสืออธิบายการเรียนบาลีกัจจายนสูตรที่ดีที่สุดในขณะนี้)  

6. ดาวน์โหลดการทำตัวรูปนาม พร้อม MP3 มาฝึกฟังเพื่อสร้างความคุ้นเคย
 

7. ประโยคบาลีตัวอย่าง ประกอบการเรียนนาม


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2557 | อ่าน 8534
เขียนโดย นายธฤญเดชา ลิภา

 
มหาเถรสมาคม ควรสร้างมหาอุปาสิกาวิทยาลัย 18 แห่ง ในปี 2558
24/12/2557
อ่าน 4933
 
ความงดงามในเรือนจำ และ วันมหาสติปัฏฐานภาวนา
9/11/2557
อ่าน 5462
 
แนวทางสอนชาวบ้านแปลบาลีธรรมบทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
13/10/2557
อ่าน 8566
 
ชีวิตสามเณรน้อยในประเทศไทย ลำบากและมีความเสี่ยงสูง
13/10/2557
อ่าน 4634
 
ห้องเรียนบาลีหญิงนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ณ ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาว
24/7/2557
อ่าน 5478
 
วิธีการอ่านหนังสือหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น
5/7/2557
อ่าน 10385
 
การสอบบาลี เพื่อความมั่นคงยั่งยืนแห่งพระสัทธรรม
4/4/2557
อ่าน 5811
 
การเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนภาษาบาลีเบื้องต้นให้ประสบความสำเร็จ
29/3/2557
อ่าน 6898
 
การเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงให้ประสบความสำเร็จ
28/2/2557
อ่าน 8534
 
การเรียนบาลีเรียนอย่างมีความสุขและความยั่งยืนของพระสัทธรรม
5/2/2557
อ่าน 5998
 
 
ทั้งหมด 35 รายการ 2 / 4
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)