การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์มังคลัตถทีปนี

การศึกษาเชิงวิเคราะห์มังคลัตถทีปนี  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ศีลปากร โดย พระมหาอดุลย์ คนแรง

ประมวลความรู้เกี่ยวในหนังสือมังคลัตถทีปนี  ตำราเรียนประโยค ป.ธ.4/บาลีศึกษา 4
ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้ทั้งประวัติศาสตร์ ลักษณะภาษาบาลี ฉันทลักษณ์ตามรูปแบบคัมภีร์วุตโตทัยและคัมภีร์สุโพธาลังการ  และวิเคราะห์เนื้อหาธรรมะของเรื่องทั้งเล่มในหนังสือมังคลัตถทีปนี

เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนบาลีประโยค ป.ธ.4/บาลีศึกษา 4 และผู้สนใจทั่วไป

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (4.46 mb)

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2560 |  อ่าน 9845

  -> บาลีสนามหลวง
 
พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยพยัญชนะ ภาค 1
พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยพยัญชนะ ภาค 2
พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยพยัญชนะ ภาค 3
พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยพยัญชนะ ภาค 4
แปลธรรมบทยกศัพท์ ภาค 2
แปลธรรมบทยกศัพท์ ภาค 1
แปลธรรมบทยกศัพท์ ภาค 3
แปลธรรมบทยกศัพท์ ภาค 4
สรุปไวยากรณ์บาลีหลักสูตรสนามหลวง (Powerpoint)
พระไตรปิฏกบาลี-ไทย อรรถกถา หนังสือเรียนบาลี

ทั้งหมด 10 รายการ 1 / 1
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)