ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร


เชิญนักเรียนบาลีฆราวาสทั้งหมด เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมกัน 
ในวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 

รายชื่อผู้สมัครเรียนหลักสูตรบาลีพื้นฐาน ปี 2561
ที่   คำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1   นางสาว พัชราภรณ์ ศิริพงษ์
2   นาย เจตน์ ตันติวณิชชานนท์
3   นาย อคนาท ศรีสุข
4   นาย ธนันชัย โตใหญ่
5   นาย สัมพันธ์ ปานกำเหนิด
6   นาย สมเกียรติ เตียวเจริญ
7   นาง นภาเพ็ญ วิศาลชัย
8   นาย เธียรชัย ทองเงิน
9   นางสาว จิรารัตน์ วงษ์ศรีสวัสดิ์
10   นางสาว ณัฐนันธ์ ศักดิ์ทวีกุลกิจ
11   นาง สายสมร นาคลดา
12   นาย ณัฐพงศ์ สารทรัพย์
13   นางสาว พิมพ์วรีย์ รุจิวิทูรกุล
14   นาย นันทชัย มุขสมบัติ
15   นางสาว ธนากร อ่อนสำลี
16   นางสาว อิสรา พงศ์นิธิ
17   นาย จันดี สุนารักษ์
18   นางสาว เกษดา ทองเทพไพโรจน์
19   เรือโท สุรพล หันชะนา
20   นาย สารัช ทัศนะเมธี
21   พลตรี ยุทธ์นเรศ พัทธะเศรษฐี
22   นาย พสิษฐ์ อิทธิปรัชญาบุญ
23   ดร. สุรพล ยิ้มสำราญ
24   นาย คมศักดิ์  เพชรจันทร์
25   นาย สราวุธ สายสุพรรณ
26   นางสาว ฐิติชญา หิรัญศุภโชติ
27   นาย รณฤทธิ วงศ์แพทย์
28   นาย วิรัช ใจวิศาล
29   นางสาว ณัฐธกานต์ มะโนรัตน์
30   แม่ชี ภัสสรภา ไพศาลอริยทรัพย์
31   นาย ยุทธ น้อยนิตย์
32   นาย ประกาศิต วิรุฬหกุล
33   นางสาว เบญจา ฉวีวรรณชล
34   นางสาว จันทร์ทอง เจริญหิรัญยิ่งยศ
35   นางสาว วลีพร เฉลยกิจ
36   นางสาว วรัญญู แก้วเก่ง
37   นางสาว จิราภรณ์ อุปรา
38   นางสาว รตนาภรณ์ ประจงการ
39   นาย นายสัมพันธ์ ปานกำเหนิด
40   นางสาว จิตตกุล วิไลจิตต์
41   นางสาว กิรดี เกตกินทะ
42   นาย ประภาส บุตรประเสริฐ
43   ว่าที่ร้อยตรี นิกร สังขศิริ
44   นางสาว สินีรัตน์ ศรีประทุม
45   นางสาว ทิพย์นที ญาณโสภณ
46   นาย ชิษณุพงศ์ เลิศทรัพย์ทวี
47   นาย ณัฐพล ปะสิ่งชอบ
48   นางสาว ธัญญา ราชประสิทธิ์
         
         
รายชื่อผู้สมัครเรียนหลักสูตรบาลี PAT 7.6
1   นาย ปริญ เวชพิทยาภรณ์
2   นางสาว ปูรีดา สาศรีทร
3   นางสาว จิรชา เกษศรัทธา
4   นางสาว ณัฐริฎา ศิริสอน
5   นางสาว แพรตะวัน ยิ่งเฮงพูลศิริ
6   นาย สมบูรณ์ ราชบุตร
7   นางสาว วราลักษณ์ บัวดอนไพร
8   นางสาว ชนินญา ตระกูลแสงไพศาล
9   นางสาว อารียา หงส์ศิริ
10   นาย เศรษฐศาสตร์ ศิริกุลวิวัฒน์
11   นาย กรกช เจียมสง่า
12   นางสาว หทัยชนก บุญสุข
13   นาย อัครวินท์ เตชัสหงส์
         
รายชื่อผู้สมัครเรียนหลักสูตรบาลีศึกษา 1-2 (แปลบาลีธรรมบท 1-4)
1   นาย สารัช ทัศนะเมธี
2   นาย อวยพร โสภณสฤษฎ์สุข
3   นางสาว วิลาวรรณ พรรณาภพ
4   นาย ปกรณ์ มูลรส
5   นางสาว วิลาวรรณ พรรณาภพ
6   พลตรี ยุทธ์นเรศ พัทธะเศรษฐี
7   นางสาว ณิชามน แสงเดือน
8   นาย พุฒิพงศ์ เจืออุปถัมย์
9   นางสาว บุญนาค ภัทรพงศ์มณี
10   นางสาว ลี ภัทรพงศ์มณี
11   นางสาว นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล
12   นางสาว ศิริรัตน์ วุฒิวงศ์ไพศาล
 
    หมายเหตุ    
        -นักเรียนหลักสูตรบาลีพื้นฐาน รุ่นปี 2560 ทุกคน ปีนี้เลื่อนชั้นเข้าเรียนหลักสูตรบาลีศึกษา 1-2 (แปลบาลีธรรมบท 1-4 )
        -นักเรียนบาลีผู้สอบผ่านบาลีศึกษา 1-2 แล้ว เรียนบาลีศึกษา 3
        -นักเรียนบาลีผู้สอบผ่านบาลีศึกษา 3 แล้ว เรียนบาลีศึกษา 4
        -นักเรียนบาลีผู้สอบผ่านบาลีศึกษา 4 แล้ว เรียนบาลีศึกษา 5

ศรีประทุม
ศรีประทุม

ภัทรพงศ์มณี
ภัทรพงศ์มณีดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 20 เมษายน 2561 | อ่าน 7267
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

 
เปิดแล้ว ห้องเรียนบาลีออนไลน์ สำหรับฆราวาส แม่ชีและผู้สนใจเรียนออนไลน์ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เปิดแล้ว ห้องเรียนบาลีออนไลน์ สำหรับฆราวาส แม่ชีและผู้สนใจเรียนออนไลน์ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
4/5/2566
อ่าน 1547
 
เปิดแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐานออนไลน์ ผ่าน Zoom
เปิดแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐานออนไลน์ สอนโดยพระธรรมราชานุวัตร
23/5/2565
อ่าน 3153
 
หลักสูตรภาษาบาลีที่เปิดสอน ปี 2565
หลักสูตรภาษาบาลีที่เปิดสอน ปี 2565 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
23/5/2565
อ่าน 2412
 
ปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2565 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
ปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2565 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
14/5/2565
อ่าน 2919
 
รับสมัคร อาสาสมัครผู้มีความสามารถด้าน IT ร่วมพัฒนาเว็บไซต์และแอปบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
รับสมัคร อาสาสมัครผู้มีความสามารถด้าน IT ร่วมพัฒนาเว็บไซต์และแอปบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
14/5/2565
อ่าน 1335
 
เรียนบาลีด้วยตนเอง เรียนง่าย เรียนได้ตลอดเวลา
เรียนบาลีด้วยตนเอง เรียนง่าย เรียนได้ตลอดเวลา
16/3/2564
อ่าน 4300
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 สมัครระหว่าง 16 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2563 นี้
18/5/2563
อ่าน 12977
 
18-19-20 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบบาลีสนามหลวง
14/2/2563
อ่าน 9393
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
รายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เริ่มเรียน 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
11/5/2562
อ่าน 7799
 
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
30/4/2562
อ่าน 4149
 
 
ทั้งหมด 109 รายการ 1 / 11
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)