เชิญฆราวาสสมัครสอบบาลีศึกษา ปี 2561 ในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม


เชิญแม่ชี ฆราวาสชาย/หญิง ทั่วประเทศที่สนใจสมัครเข้าสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2561  แต่ไม่สะดวกในการหาที่ลงสอบหรือหาที่ลงสอบไม่ได้  สามารถลงชื่อเข้าสอบในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามได้   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้น

1. วันสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2561
 
ประโยคบาลีศึกษา 1-2 และ บาลีศึกษา 3-5 สอบวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 
ประโยคบาลีศึกษา 6-9 สอบวันที่ 18-22 มกราคม 2561 
 
 
2. แม่ชี/ฆราวาสชาย-หญิง ที่ต้องการสอบบาลีศึกษา (รับทั่วประเทศ/โดยเฉพาะท่านที่ต้องการเข้าสอบ แต่ไม่สะดวกในการหาที่ลงสอบ/หาที่ลงสอบไม่ได้)  สามารถลงชื่อเข้าสอบในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามได้ ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้น
 
3. สำหรับท่านที่ลงชื่อสอบโดยการเขียนด้วยมือหรือแจ้งชื่อลงสอบกับพระอาจารย์สอนบาลีที่วัดโมลีโลกยารามแล้ว ไม่ต้องมาลงชื่อซ้ำในระบบออนไลน์นี้อีก
 
4. คุณสมบัติของผู้ลงชื่อเข้าสอบ
 
4.1 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 1-2 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งก่อน
4.2 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 4-6 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นโทหรือเอกก่อน
4.3 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 7-9 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นเอกก่อน
 
5. ในการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสอบบาลีศึกษา  ท่านต้องมีเลขที่สอบได้ของธรรมศึกษาตรี-เอก/นักธรรมตรี-เอก และเลขสอบได้เปรียญธรรม/บาลีศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งก่อนจะสอบระดับชั้นที่สูงขึ้นไป (ดูเลขดังกล่าวนี้ที่ด้านหลังใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา/เปรียญธรรม/บาลีศึกษา เช่น  )
 
6. สำหรับพระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้บาลีสนามหลวงประโยค 1-2 – ประโยค ป.ธ. 9 และลาสิกขาแล้ว ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาดังกล่าวลงสอบบาลีศึกษาได้  ถ้าจะสอบบาลีศึกษา ต้องเริ่มต้นลงชื่อสอบบาลีศึกษาชั้นประโยค 1-2 ใหม่
 
7. สำหรับแม่ชี ฆราวาสชาย-หญิง ที่เคยสอบได้บาลีศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่ง ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปี 2557 สามารถสอบต่อชั้นสูงขึ้นไปได้เลย เช่น สอบบาลีศึกษา 3 ได้ในปี 2550 ก็สามารถลงชื่อสอบบาลีศึกษา 4 ในปี 2561 ได้เลย 
 
8. ต้องระวังที่สุด อย่าลงชื่อสอบพร้อมกันหลายที่ เช่น ลงชื่อสอบที่วัดอื่น ๆ แล้ว แต่กลับมาลงชื่อสอบอีกที่ในนามวัดโมลีฯ อีก แบบนี้ ทางกองบาลีสนามหลวงจะตัดชื่อออก ทำให้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ
 
 
9. เมื่อท่านส่งข้อมูลสมัครสอบแล้ว ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 ทางวัดจะตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง อาจมีการโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้น เบอร์โทรของท่านที่กรอกไว้ในระบบ ต้องมั่นใจว่า ใช้งานได้จริง   และหากท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ ท่านควรโทรมาสอบถามทางวัดก่อนว่า ที่ท่านได้ลงชื่อสมัครสอบไว้ ติดขัดปัญหาอะไรหรือไม่
 
 
10. ประมาณเดือนมกราคม  2561 ทางกองบาลีสนามหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้าสอบ กรุณาติดตามข่าวจาก www.infopali.net 
 
 
11.  สนามสอบสำหรับผู้ลงชื่อสอบบาลีศึกษาในนามวัดโมลีฯ ชั้นประโยค 1-2 คาดว่า จะเป็นวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ (อยู่ตรงข้ามวัดโมลีฯ) ส่วนสนามสอบชั้นประโยคอื่น ๆ รอฟังประกาศจากกองบาลีสนามหลวงอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2561 
 
 
12. เมื่อท่านลงชื่อสมัครเข้าสอบแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อของท่านขึ้นมาทันที แสดงว่า การส่งข้อมูลของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ หากไม่มีชื่อของท่าน กรุณากรอกข้อมูลใหม่ หรือโทรติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่าง
 
 
13. ท่านที่สมัครเข้าสอบ  ควรเป็นท่านที่มีความพร้อม ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น   ถ้าไม่ได้เรียน  ไม่ได้สนใจเรียน ไม่ได้ดูหนังสืออย่างเพียงพอ  หรืออยากลงชื่อไว้เล่น ๆ  แต่ไม่ต้องการเข้าสอบจริง ไม่ควรมาลงชื่อสอบ เพราะจะทำให้ระบบงานทะเบียนของทางกองบาลีสนามหลวงรกเปล่า ๆ
 
14. ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พระมหาอภิรักษ์ ปญฺญาวโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โทร. 086-796-2617 หรือ 099-246 -8986 (มหาบาลีวิชชาลัย)
 
 
http://examroyalpali.mahapali.com/1. วันสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2561
 
ประโยคบาลีศึกษา 1-2 และ บาลีศึกษา 3-5 สอบวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 
ประโยคบาลีศึกษา 6-9 สอบวันที่ 18-22 มกราคม 2561 
 
 
2. แม่ชี/ฆราวาสชาย-หญิง ที่ต้องการสอบบาลีศึกษา (รับทั่วประเทศ/โดยเฉพาะท่านที่ต้องการเข้าสอบ แต่ไม่สะดวกในการหาที่ลงสอบ/หาที่ลงสอบไม่ได้)  สามารถลงชื่อเข้าสอบในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามได้ ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้น
 
3. สำหรับท่านที่ลงชื่อสอบโดยการเขียนด้วยมือหรือแจ้งชื่อลงสอบกับพระอาจารย์สอนบาลีที่วัดโมลีโลกยารามแล้ว ไม่ต้องมาลงชื่อซ้ำในระบบออนไลน์นี้อีก
 
4. คุณสมบัติของผู้ลงชื่อเข้าสอบ
 
4.1 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 1-2 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งก่อน
4.2 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 4-6 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นโทหรือเอกก่อน
4.3 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 7-9 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นเอกก่อน
 
5. ในการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสอบบาลีศึกษา  ท่านต้องมีเลขที่สอบได้ของธรรมศึกษาตรี-เอก/นักธรรมตรี-เอก และเลขสอบได้เปรียญธรรม/บาลีศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งก่อนจะสอบระดับชั้นที่สูงขึ้นไป (ดูเลขดังกล่าวนี้ที่ด้านหลังใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา/เปรียญธรรม/บาลีศึกษา เช่น  )
 
6. สำหรับพระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้บาลีสนามหลวงประโยค 1-2 – ประโยค ป.ธ. 9 และลาสิกขาแล้ว ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาดังกล่าวลงสอบบาลีศึกษาได้  ถ้าจะสอบบาลีศึกษา ต้องเริ่มต้นลงชื่อสอบบาลีศึกษาชั้นประโยค 1-2 ใหม่
 
7. สำหรับแม่ชี ฆราวาสชาย-หญิง ที่เคยสอบได้บาลีศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่ง ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปี 2557 สามารถสอบต่อชั้นสูงขึ้นไปได้เลย เช่น สอบบาลีศึกษา 3 ได้ในปี 2550 ก็สามารถลงชื่อสอบบาลีศึกษา 4 ในปี 2561 ได้เลย 
 
8. ต้องระวังที่สุด อย่าลงชื่อสอบพร้อมกันหลายที่ เช่น ลงชื่อสอบที่วัดอื่น ๆ แล้ว แต่กลับมาลงชื่อสอบอีกที่ในนามวัดโมลีฯ อีก แบบนี้ ทางกองบาลีสนามหลวงจะตัดชื่อออก ทำให้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ
 
 
9. เมื่อท่านส่งข้อมูลสมัครสอบแล้ว ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 ทางวัดจะตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง อาจมีการโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้น เบอร์โทรของท่านที่กรอกไว้ในระบบ ต้องมั่นใจว่า ใช้งานได้จริง   และหากท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ ท่านควรโทรมาสอบถามทางวัดก่อนว่า ที่ท่านได้ลงชื่อสมัครสอบไว้ ติดขัดปัญหาอะไรหรือไม่
 
 
10. ประมาณเดือนมกราคม  2561 ทางกองบาลีสนามหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้าสอบ กรุณาติดตามข่าวจาก www.infopali.net 
 
 
11.  สนามสอบสำหรับผู้ลงชื่อสอบบาลีศึกษาในนามวัดโมลีฯ ชั้นประโยค 1-2 คาดว่า จะเป็นวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ (อยู่ตรงข้ามวัดโมลีฯ) ส่วนสนามสอบชั้นประโยคอื่น ๆ รอฟังประกาศจากกองบาลีสนามหลวงอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2561 
 
 
12. เมื่อท่านลงชื่อสมัครเข้าสอบแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อของท่านขึ้นมาทันที แสดงว่า การส่งข้อมูลของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ หากไม่มีชื่อของท่าน กรุณากรอกข้อมูลใหม่ หรือโทรติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่าง
 
 
13. ท่านที่สมัครเข้าสอบ  ควรเป็นท่านที่มีความพร้อม ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น   ถ้าไม่ได้เรียน  ไม่ได้สนใจเรียน ไม่ได้ดูหนังสืออย่างเพียงพอ  หรืออยากลงชื่อไว้เล่น ๆ  แต่ไม่ต้องการเข้าสอบจริง ไม่ควรมาลงชื่อสอบ เพราะจะทำให้ระบบงานทะเบียนของทางกองบาลีสนามหลวงรกเปล่า ๆ
 
14. ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พระมหาอภิรักษ์ ปญฺญาวโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โทร. 086-796-2617 หรือ 099-246 -8986 (มหาบาลีวิชชาลัย)
 
ท่านได้อ่านข้อความข้างต้นเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว จึงลงชื่อสมัครสอบ
 
ลงชื่อสมัครสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2561
http://examroyalpali.mahapali.com/1. วันสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2561
 
ประโยคบาลีศึกษา 1-2 และ บาลีศึกษา 3-5 สอบวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 
ประโยคบาลีศึกษา 6-9 สอบวันที่ 18-22 มกราคม 2561 
 
 
2. แม่ชี/ฆราวาสชาย-หญิง ที่ต้องการสอบบาลีศึกษา (รับทั่วประเทศ/โดยเฉพาะท่านที่ต้องการเข้าสอบ แต่ไม่สะดวกในการหาที่ลงสอบ/หาที่ลงสอบไม่ได้)  สามารถลงชื่อเข้าสอบในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามได้ ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้น
 
3. สำหรับท่านที่ลงชื่อสอบโดยการเขียนด้วยมือหรือแจ้งชื่อลงสอบกับพระอาจารย์สอนบาลีที่วัดโมลีโลกยารามแล้ว ไม่ต้องมาลงชื่อซ้ำในระบบออนไลน์นี้อีก
 
4. คุณสมบัติของผู้ลงชื่อเข้าสอบ
 
4.1 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 1-2 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งก่อน
4.2 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 4-6 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นโทหรือเอกก่อน
4.3 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 7-9 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นเอกก่อน
 
5. ในการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสอบบาลีศึกษา  ท่านต้องมีเลขที่สอบได้ของธรรมศึกษาตรี-เอก/นักธรรมตรี-เอก และเลขสอบได้เปรียญธรรม/บาลีศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งก่อนจะสอบระดับชั้นที่สูงขึ้นไป (ดูเลขดังกล่าวนี้ที่ด้านหลังใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา/เปรียญธรรม/บาลีศึกษา เช่น  )
 
6. สำหรับพระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้บาลีสนามหลวงประโยค 1-2 – ประโยค ป.ธ. 9 และลาสิกขาแล้ว ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาดังกล่าวลงสอบบาลีศึกษาได้  ถ้าจะสอบบาลีศึกษา ต้องเริ่มต้นลงชื่อสอบบาลีศึกษาชั้นประโยค 1-2 ใหม่
 
7. สำหรับแม่ชี ฆราวาสชาย-หญิง ที่เคยสอบได้บาลีศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่ง ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปี 2557 สามารถสอบต่อชั้นสูงขึ้นไปได้เลย เช่น สอบบาลีศึกษา 3 ได้ในปี 2550 ก็สามารถลงชื่อสอบบาลีศึกษา 4 ในปี 2561 ได้เลย 
 
8. ต้องระวังที่สุด อย่าลงชื่อสอบพร้อมกันหลายที่ เช่น ลงชื่อสอบที่วัดอื่น ๆ แล้ว แต่กลับมาลงชื่อสอบอีกที่ในนามวัดโมลีฯ อีก แบบนี้ ทางกองบาลีสนามหลวงจะตัดชื่อออก ทำให้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ
 
 
9. เมื่อท่านส่งข้อมูลสมัครสอบแล้ว ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 ทางวัดจะตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง อาจมีการโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้น เบอร์โทรของท่านที่กรอกไว้ในระบบ ต้องมั่นใจว่า ใช้งานได้จริง   และหากท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ ท่านควรโทรมาสอบถามทางวัดก่อนว่า ที่ท่านได้ลงชื่อสมัครสอบไว้ ติดขัดปัญหาอะไรหรือไม่
 
 
10. ประมาณเดือนมกราคม  2561 ทางกองบาลีสนามหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้าสอบ กรุณาติดตามข่าวจาก www.infopali.net 
 
 
11.  สนามสอบสำหรับผู้ลงชื่อสอบบาลีศึกษาในนามวัดโมลีฯ ชั้นประโยค 1-2 คาดว่า จะเป็นวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ (อยู่ตรงข้ามวัดโมลีฯ) ส่วนสนามสอบชั้นประโยคอื่น ๆ รอฟังประกาศจากกองบาลีสนามหลวงอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2561 
 
 
12. เมื่อท่านลงชื่อสมัครเข้าสอบแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อของท่านขึ้นมาทันที แสดงว่า การส่งข้อมูลของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ หากไม่มีชื่อของท่าน กรุณากรอกข้อมูลใหม่ หรือโทรติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่าง
 
 
13. ท่านที่สมัครเข้าสอบ  ควรเป็นท่านที่มีความพร้อม ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น   ถ้าไม่ได้เรียน  ไม่ได้สนใจเรียน ไม่ได้ดูหนังสืออย่างเพียงพอ  หรืออยากลงชื่อไว้เล่น ๆ  แต่ไม่ต้องการเข้าสอบจริง ไม่ควรมาลงชื่อสอบ เพราะจะทำให้ระบบงานทะเบียนของทางกองบาลีสนามหลวงรกเปล่า ๆ
 
14. ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พระมหาอภิรักษ์ ปญฺญาวโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โทร. 086-796-2617 หรือ 099-246 -8986 (มหาบาลีวิชชาลัย)
 
ท่านได้อ่านข้อความข้างต้นเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว จึงลงชื่อสมัครสอบ
 
ลงชื่อสมัครสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2561
http://examroyalpali.mahapali.com/


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน 4361
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 สมัครระหว่าง 16 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2563 นี้
18/5/2563
อ่าน 1308
 
18-19-20 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบบาลีสนามหลวง
14/2/2563
อ่าน 555
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
รายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เริ่มเรียน 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
11/5/2562
อ่าน 3948
 
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
30/4/2562
อ่าน 1354
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 สมัครระหว่าง 13 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562 นี้เท่านั้น
13/2/2562
อ่าน 2920
 
แม่ชี ฆราวาสชาย-หญิง ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา แจ้งลงชื่อสอบด่วน
ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา ในนามวัดโมลีโลกยาราม แจ้งลงชื่อสอบด่วน ภายใน 5 ธันวาคมนี้
17/11/2561
อ่าน 1942
 
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
23/4/2561
อ่าน 2193
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาสหลักสูตรบาลีพื้นฐาน, บาลี PAT 7.6, บาลีศึกษา 1-2 และ 3,4,5
20/4/2561
อ่าน 4231
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
21/3/2561
อ่าน 3490
 
นักเรียนบาลีเรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธรรมบาลี ชั้นประโยคบาลีศึกษา 1-2
วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร,รองเจ้าคณะภาค 9 และ ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์มหาบาลีวิชชาลัย ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธร
21/11/2560
อ่าน 2807
 
 
ทั้งหมด 104 รายการ 1 / 11
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)