ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส-แม่ชี ปี 2560


 

รายชื่อนักศึกษาบาลี รุ่นปี 2560
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ห้อง บาลีไวยากรณ์พื้นฐาน  รวม 74 คน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 นาย คงฤทธิ์ ธาราธร
2 นางสาว ณัฐริณีย์ ตรีเนตร
3 นางสาว ทรรศนีย์ สิรธนพงศ์
4 นางสาว โสภา ลำเจียก
5 นาย วชิระ ทัศนโกวิท
6 พระ กิติศักดิ์ เพชรศรี
7 นาย เจสัน เจดีสัน
8 นาย ศิวกร คูธนบดี
9 นางสาว ภัสสรรัชต์ กฤษณะโลม
10 แม่ชี รจิตแก้ว วงศ์พิวัฒน์
11 นาย ณัฐวัฒน์  จำรัสทิวัตถ์  
12 นางสาว พิมพ์สุชา ปทุมจิรวัฒน์
13 นางสาว พัชราวรรณ วีรวัฒนาภรณ์
14 นาง วีรัตน์ บุญจำนงค์
15 ผศ. ศิริพร ศรีมโนรถ
16 นาย นนธวัช เทียมเมือง
17 นางสาว ปริญญา ลิ้นทองประดับ
18 นางสาว หัทยา ลิ้นทองประดับ
19 นาย ศุภโชค ตีรถะ
20 นาย ยุทธ น้อยนิตย์
21 นาย ชัยพฤกษ์ วิถีเจริญกุล
22 นางสาว ศิริรัตน์ จิตการค้า
23 นาย รณฤทธิ วงศ์แพทย์
24 นางสาว อังสนา แก้วเขียว
25 แม่ชี ดร. กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล
26 นาย วุฒิพงศ์ ท้าวฬา
27 นาย ศรากร เสนะเวส
28 นางสาว ฐานิตา ทองกนกรัศมี
29 นางสาว สิริลักษณ์ ศรีสอาด
30 นางสาว ณัฐรุจา แช่มภูธร
31 นางสาว สิริวรรณ คล้อยเอี่ยม
32 นาย จิโรจน์ ภาคคีรี
33 นางสาว กฤษณา ชูเตชะ
34 นาย อิทธิพัทธ์ เฉลิมแสน
35 นาย อนุชาติ ลาภะสัมปันนะ
36 นาง สุดาณี ไหมแพง
37  นางสาว แก้วประดิษฐ์ สินธวารยัน
38 นาย พิมล จันทรขำ
39 นาย นพดล สุรการวิทย์
40 นางสาว มาลี หมื่นณรงค์
41 นางสาว อภิชญา เนียมบัญฑิต
42 นางสาว  ศิริประภา  เย็นยอดวิชัย 
43 นาย ราเชนทร์ ธัญญาผล
44 นาย ภูชิชย์ สุรรัตน์
45 นาย พิชัย บริสุทธิ์ดำรงกุล
46 นาง วิมลรัตน์ พุทธาศรี
47 นางสาว ปิยนันท์ วังเจียรพันธุ์
48 นางสาว ดวงนภา หวังรัตนปราณี
49 นาย ภูวนัย ถนอมงาม
50 นางสาว บุญนาค ภัทรพงศ์มณี
51 นางสาว ลี ภัทรพงศ์มณี
52 นางสาว นิษา เจริญสุทธิกุล
53 นาย มงคล ยุทศักดิ์
54 นาย สุชาติ สายสิน
55 นาย สุทัศน์ พันธ์เลิศ
56 นาง วรรณรัตน์ วัฒนปรัชากุล
57 พลตรี ยุทธ์นเรศ พัทธะเศรษฐี
58 นางสาว ปาณินี จันทร์จิระ
59 นาย วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์
60 น.ส. อุดมลักษณ์ อ่ำปาน
61 นาย ณัฐนันท์ สาริโก
62 นาย เธียรพัฒน์ ศรชัยจรัส
63 นางสาว วรัญญา ธรรมศรีทิพย์
64 นางสาว ปรีชญา คงนิวัฒน์ศิริ
65 นางสาว สุทธาทิพย์ แก้วเพ็ชร์
66 นาย อภินันท์ อุทัยรัตนะชัย
67 นางสาว ธรรมสรณ์ เมืองนิเวศน์
68 นาย ปฏิภาณ รัสมี
69 นาย นพรัตน์ ศุภวัตรชัย
70 นาย ณัฐพล  ปะสิ่งชอบ
71 นางสาว ปิยะฉัตร  จันทรวิลาศ
72 นางสาว ภัทราวดี  ปลั่งถาวรกุล
73 นางสาว ศศิประภา  ศรีกาหลง
74 นางสาว พิชญ์วรีพร  ผ่องอำไพ
       
ห้องเรียนบาลีศึกษา 1-2 
สมัครเรียนใหม่  2  (รวมนักศึกษาเดิม เป็น 27 คน)
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1 นางสาว ณัฏฐิกา  จิรวัฒโนบล
2 นางสาว ศรีวรรณ สงวนทรัพย์
ห้องเรียนบาลีศึกษา 3
สมัครเรียนใหม่  1  (รวมนักศึกษาเดิม เป็น 15 คน)
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 นาย อภิชาต พรสี่
       
       
ห้องเรียนบาลีศึกษา 4
สมัครเรียนใหม่  2  (รวมนักศึกษาเดิม เป็น 6 คน)
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1 นางสาว จารุวรรณ  ภาษี
2 นางสาว อุดมพร สิรสุทธิ
       
       
ห้องเรียนบาลี ปทรูปสิทธิ
นักศึกษาเดิม  6 คน

ขอให้นักศึกษาบาลีทุกคน  มาร่วมปฐมนิเทศพร้อมกัน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร  ในวันอาทิตย์ที่ 30 เดือนเมษายน 2560 เวลา 08.30 น.-16.00 น.
แผนที่เดินทาง กรุณาคลิก 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2560 | อ่าน 7898
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 สมัครระหว่าง 16 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2563 นี้
18/5/2563
อ่าน 1256
 
18-19-20 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบบาลีสนามหลวง
14/2/2563
อ่าน 547
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
รายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เริ่มเรียน 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
11/5/2562
อ่าน 3932
 
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
30/4/2562
อ่าน 1344
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 สมัครระหว่าง 13 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562 นี้เท่านั้น
13/2/2562
อ่าน 2913
 
แม่ชี ฆราวาสชาย-หญิง ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา แจ้งลงชื่อสอบด่วน
ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา ในนามวัดโมลีโลกยาราม แจ้งลงชื่อสอบด่วน ภายใน 5 ธันวาคมนี้
17/11/2561
อ่าน 1936
 
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
23/4/2561
อ่าน 2189
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาสหลักสูตรบาลีพื้นฐาน, บาลี PAT 7.6, บาลีศึกษา 1-2 และ 3,4,5
20/4/2561
อ่าน 4207
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
21/3/2561
อ่าน 3489
 
นักเรียนบาลีเรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธรรมบาลี ชั้นประโยคบาลีศึกษา 1-2
วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร,รองเจ้าคณะภาค 9 และ ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์มหาบาลีวิชชาลัย ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธร
21/11/2560
อ่าน 2807
 
 
ทั้งหมด 104 รายการ 1 / 11
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)