บาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย 2559 เรียนบาลี เรียนอะไร เรียนอย่างไร สอบอย่างไร


โครงการกิจกรรมวิชาการ บาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย “เรียนบาลี เรียนอะไร เรียนอย่างไร สอบอย่างไร”

          การศึกษาภาษาบาลีเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับชาวพุทธทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ส่วนตนคือการได้เข้าใจพระสัทธรรมอย่างลึกซึ้ง สามารถปฏิบัติธรรมได้ถูกต้อง และประโยชน์สำหรับผู้อื่นคือการแนะนำให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ เป็นการสืบทอดและเผยแผ่พระสัทธรรมให้มั่นคงยาวแพร่หลายสืบต่อไปมากยิ่งขึ้น
         มหาบาลีวิชชาลัย สถาบันสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป ได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาบาลีต่าง ๆ สำหรับชาวพุทธตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้ศึกษาภาษาบาลีในการนำความรู้ภาษาบาลีไปใช้งานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตนให้มากที่สุด
         เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร แม่ชี ชาวพุทธทั่วไป ได้เกิดความศรัทธาเรียนภาษาบาลีอย่างมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น มหาบาลีวิชชาลัย จึงได้จัดกิจกรรมวิชาการ บาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย
“เรียนบาลี เรียนอะไร เรียนอย่างไร สอบอย่างไร”
นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
๑.     เพื่อส่งเสริมพลังศรัทธาและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาภาษาบาลีสำหรับชาวพุทธทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
๒.     เพื่อแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมที่ถูกต้องในการศึกษาบาลีและสมัครสอบบาลีระดับชั้นต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๓.     เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาบาลีวิชชาลัยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

วันเวลากิจกรรม
          วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
 
 
สถานที่
          ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ ซอย ๘ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑.     พระภิกษุสามเณร ผู้มีศรัทธาและสนใจเรียนภาษาบาลี จำนวน ๑๐๐ รูป
๒.     แม่ชี ฆราวาสชาวพุทธชาย-หญิง ผู้สนใจศึกษาภาษาบาลี  จำนวน ๑๕๐ คน
รวม ๒๕๐ รูป/คน

การบรรยาย/การเสวนา
     ๑.บรรยายวิสัยทัศน์ “การศึกษาภาษาบาลีของชาวพุทธไทยในปี พ.ศ. ๒๖๐๐”
        โดย พระราชปริยัติโมลี ป..๙, ดร.,เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร,
              รองเจ้าคณะภาค ๙, ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย
    ๒. เสวนาบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย “เรียนบาลี เรียนอะไร เรียนอย่างไร สอบอย่างไร”
        ผู้ร่วมเสวนา คณะเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง, แม่ชีบาลีศึกษา ๙
        ผู้ดำเนินการเสวนา นายธฤญเดชา ลิภา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.     พระภิกษุสามเณร แม่ชี ฆราวาสชาวพุทธทั่วไป มีความตื่นตัว สนใจศึกษาภาษาบาลีอย่างมุ่งมั่นจริงมากยิ่งขึ้น
๒.     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย มีความเข้าใจหลักสูตรการเรียนภาษาบาลีต่าง ๆ รู้จักวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องในการเรียนบาลีและการสอบบาลีระดับชั้นต่าง ๆ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๓.     กิจกรรมมหาบาลีวิชชาลัย ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด กำหนดการงานบาลีสากัจฉา ตามไฟล์แนบข้างล่าง

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 298.93 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 31 มีนาคม 2559 | อ่าน 4317
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 สมัครระหว่าง 16 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2563 นี้
18/5/2563
อ่าน 1462
 
18-19-20 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบบาลีสนามหลวง
14/2/2563
อ่าน 562
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
รายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เริ่มเรียน 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
11/5/2562
อ่าน 3985
 
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
30/4/2562
อ่าน 1368
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 สมัครระหว่าง 13 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562 นี้เท่านั้น
13/2/2562
อ่าน 2933
 
แม่ชี ฆราวาสชาย-หญิง ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา แจ้งลงชื่อสอบด่วน
ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา ในนามวัดโมลีโลกยาราม แจ้งลงชื่อสอบด่วน ภายใน 5 ธันวาคมนี้
17/11/2561
อ่าน 1955
 
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
23/4/2561
อ่าน 2203
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาสหลักสูตรบาลีพื้นฐาน, บาลี PAT 7.6, บาลีศึกษา 1-2 และ 3,4,5
20/4/2561
อ่าน 4264
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
21/3/2561
อ่าน 3509
 
นักเรียนบาลีเรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธรรมบาลี ชั้นประโยคบาลีศึกษา 1-2
วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร,รองเจ้าคณะภาค 9 และ ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์มหาบาลีวิชชาลัย ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธร
21/11/2560
อ่าน 2815
 
 
ทั้งหมด 104 รายการ 1 / 11
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)