ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Pre-test Pat 7.6 วันพรุ่งนี้ 11 ตุลาคม 2558


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Pre-test Pat 7.6 วันพรุ่งนี้ 11 ตุลาคม 2558
ที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ธนากร มหาลออสกุล เศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
2 เสรีชัย ตรีเข้ม มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
3 เอกสุรีย์ อักษราภัคสาริน วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
4 จิรนันท์ จิรไพศาลกุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
5 เอื้อการย์ โรจนจิรไพศาล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
6 น.ส. พัชร์นันทน์ ผลเลิศ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
7 ปภัสสรา พ่วงเปีย มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
8 จิราภรณ์  อุดร ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
9 นายกนิษฐ์ วิเศษสิงห์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
10 สุพรรษา อุดมพรศรีโชติ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
11 จตุธรรม  แซ่ลี้ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
12 ปริณด่า เกษสัมมะ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
13 เมธินี  โสภา บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ กรุงเทพมหานคร
14 นายนิรภัฎ ช้างแดง ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
15 กนกบัว  เพชรรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
16 เกษรา เพ็ชรศรี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
17 นางสาวปิญชาน์ณัฐ  ศรีสุวรากุล หอวัง กรุงเทพมหานคร
18 เอื้อการย์ โรจนจิรไพศาล   กรุงเทพมหานคร
19 พัชรดา เทศพิทักษ์ สตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร
20 นางสาว สโรชา กอบวิยะกร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
21 ลลิต ธีรวิกรานต์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
22 นางสาวนุชรี โชคราช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
23 นางสาว อรุณรักษ์ โพธิ์แก้ว นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธฑล กรุงเทพมหานคร
24 นายศุภวิชญ์ มีแวว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
25 น.ส.ลักษณพร  มะลิงาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
26 มณิสรา กุลบางยาง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
27 นางสาวปัณณพัฒน์ ปูรภาค สิรินธร สุรินทร์
28 ลลิตา แหล่งสนาม โรงเรียนบดินทรเดชา2 กรุงเทพมหานคร
29 ธิดารัตน์ ฉัตรชัยอนันต์ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สมุทรปราการ
30 นางสาวพิชชานันท์ ควรหาญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรุงเทพมหานคร
31 นางสาวปราชญา ศรัทธา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรุงเทพมหานคร
32 ณัทรัสม์ น้อยเอม คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
33 พสิษฐ์ ศรีโท ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
34 วทันยา จุฬามณี   สงขลา
35 ศิริวรดา รัชตโชติ สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
36 วริษฐา  กระตุฤกษ์ สาธิตสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
37 กิตติมา มีเกียรติ   กรุงเทพมหานคร
38 ชลกร มีทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรุงเทพมหานคร
39 ธิติศักดิ์ มารุต ศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
40 นางสาวฉัตรธิดา  ศิริวรเดชกุล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
41 น.ส.สมิตา รุ่งอรุณ บางปะกอกวิทยาคม สมุทรปราการ
42 กรรณิการ์ คำจร สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
43 นางสาวธัญชนก องค์ปรีชา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
44 อัญชลี สุธารสวัชราธร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
45 นายฐาณัฏฐ์ รุจิวรรณกุล หอวัง กรุงเทพมหานคร
46 นลินรัตน์ วรรณยศ หอวัง กรุงเทพมหานคร
47 ศิวัชฐ์  วรรณโกมล กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี
48 ธนิชพร บุญส่ง สายปัญญาฯ กรุงเทพมหานคร
49 ญาณิศา พันธ์ผูก ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร
50 ธิดารัตน์  นพวงศ์ สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
51 กนกขวัญ  บุณยะจิตติ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
52 ปิยะภัทร วงศ์เจริญวัฒนา มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานครดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 10 ตุลาคม 2558 | อ่าน 6070
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 สมัครระหว่าง 16 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2563 นี้
18/5/2563
อ่าน 1256
 
18-19-20 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบบาลีสนามหลวง
14/2/2563
อ่าน 547
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
รายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เริ่มเรียน 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
11/5/2562
อ่าน 3932
 
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
30/4/2562
อ่าน 1344
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 สมัครระหว่าง 13 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562 นี้เท่านั้น
13/2/2562
อ่าน 2913
 
แม่ชี ฆราวาสชาย-หญิง ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา แจ้งลงชื่อสอบด่วน
ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา ในนามวัดโมลีโลกยาราม แจ้งลงชื่อสอบด่วน ภายใน 5 ธันวาคมนี้
17/11/2561
อ่าน 1936
 
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
23/4/2561
อ่าน 2189
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาสหลักสูตรบาลีพื้นฐาน, บาลี PAT 7.6, บาลีศึกษา 1-2 และ 3,4,5
20/4/2561
อ่าน 4207
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
21/3/2561
อ่าน 3489
 
นักเรียนบาลีเรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธรรมบาลี ชั้นประโยคบาลีศึกษา 1-2
วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร,รองเจ้าคณะภาค 9 และ ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์มหาบาลีวิชชาลัย ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธร
21/11/2560
อ่าน 2807
 
 
ทั้งหมด 104 รายการ 1 / 11
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)