เชิญร่วมทำบุญพิมพ์หนังสือเรียนบาลีกับมหาบาลีวิชชาลัย ปี 2558


มหาบาลีวิชชาลัย จะพิมพ์หนังสือบาลีหลายเรื่องดังตารางข้างล่างนี้ เพื่อถวายพระภิกษุสามเณรและมอบให้ชาวพุทธผู้สนใจศึกษาภาษาบาลี หนังสือเหล่านี้ ใช้เป็นหนังสือเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีโดยมหาบาลีวิชชาลัย  จึงขอเชิญชวนผู้ศรัทธาร่วมทำบุญในการพิมพ์ครั้งนี้ด้วยกันเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้แพร่หลายยิ่งขึ้น อันจะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งมั่นยาวนาน ช่วยอำนวยประโยชน์สุข สร้างสรรค์ส่งเสริมปัญญาให้ชาวโลกสืบต่อไป

 ที่ รายการ จำนวนที่พิมพ์/ชุด
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น ฉบับเฉลิมพระเกียรติ มหาบาลีวิชชาลัย
เรียบเรียงโดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
๓,๐๐๐
พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยพยัญชนะ ภาค ๕-๘ (รวม ๔ เล่ม)
เรียบเรียงโดย พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)
๒,๐๐๐
รูปสิทธิทีปนี
เรียบเรียงโดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
๑,๐๐๐
พจนานุกรมธาตุบาลี
เรียบเรียงโดย พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต
๒,๐๐๐
บาลี-สันสกฤตวิจารณ์ (เกร็ดไวยากรณ์น่ารู้)
เรียบเรียงโดย พระมหาญาณธวัช ญาณทฺธโช
๒,๐๐๐

ด้วยกุศลฉันทะนี้ ขอทุกท่าน จงเจริญยิ่งด้วยทศบารมีธรรม อันมี ทาน ศีล เนกขัมมะ เป็นต้น สามารถเข้าใจพระสัทธรรม เข้าถึงพระอริยสัจธรรมอันล่วงเสียซึ่งอาสวะทั้งปวง หมดสิ้นเหตุปัจจัยให้ต้องอุบัติวนเวียนในสังสารวัฏฏ์อีกต่อไปโดยกาลอันไม่นานเทอญ

อนึ่ง ขอเหล่าชนผู้อนุโมทนายินดีการอุปถัมภ์ส่งเสริมการศึกษาและการเผยแผ่พระสัทธรรมของพระบรมมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จงปลอดพ้นจากภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงและขอจงประสบผลอันงดงามยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรมโดยทั่วกันเทอญ

บัญชีธนาคารเพื่อร่วมทำบุญ
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด  เลขที่  160-0-07277-1
บัญชี วัดโมลีโลกยาราม กองทุนมหาบาลีวิชชาลัย

เมื่อโอนเงินแล้ว เชิญแจ้งการโอนทำบุญพร้อมใบแจ้งความประสงค์นี้ ไปที่
แฟกซ์หมายเลข 0 2408 5749
ไลน์ Line ID: mahapali
อีเมล์ maha@mahapali.com

ติดต่อสอบถาม    พระราชปริยัติโมลี  เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามฯ โทร. 089 6601 464   
                         นายธฤญเดชา ลิภา โทร. 099 246 8986

ด่วน แจ้งชื่อมาก่อนแล้วโอนทีหลังได้
       1. หนังสือรูปสิทธิทีปนี จะรวบรวมชื่อผู้ร่วมทำบุญส่งเข้าโรงพิมพ์วันอังคาร 26  พฤษภาคม 2558 นี้
       2. หนังสือเล่มอื่น ๆ จะส่งชื่อผู้ร่วมทำบุญเข้าโรงพิมพ์  15 มิถุนายน 2558

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ พร้อมดูปกหนังสือข้างล่างนี้
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 712.84 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 | อ่าน 6459
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 สมัครระหว่าง 16 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2563 นี้
18/5/2563
อ่าน 1256
 
18-19-20 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบบาลีสนามหลวง
14/2/2563
อ่าน 547
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
รายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เริ่มเรียน 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
11/5/2562
อ่าน 3934
 
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
30/4/2562
อ่าน 1344
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 สมัครระหว่าง 13 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562 นี้เท่านั้น
13/2/2562
อ่าน 2913
 
แม่ชี ฆราวาสชาย-หญิง ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา แจ้งลงชื่อสอบด่วน
ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา ในนามวัดโมลีโลกยาราม แจ้งลงชื่อสอบด่วน ภายใน 5 ธันวาคมนี้
17/11/2561
อ่าน 1937
 
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
23/4/2561
อ่าน 2189
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาสหลักสูตรบาลีพื้นฐาน, บาลี PAT 7.6, บาลีศึกษา 1-2 และ 3,4,5
20/4/2561
อ่าน 4207
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
21/3/2561
อ่าน 3489
 
นักเรียนบาลีเรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธรรมบาลี ชั้นประโยคบาลีศึกษา 1-2
วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร,รองเจ้าคณะภาค 9 และ ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์มหาบาลีวิชชาลัย ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธร
21/11/2560
อ่าน 2807
 
 
ทั้งหมด 104 รายการ 1 / 11
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)