ปี 2558 ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมออกแบบการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธใหม่


กิจกรรมปี 2558 ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมออกแบบการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธใหม่ กับมหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย จะจัดกิจกรรมรับฟังเสียงชาวพุทธทั่วไทย เพื่อร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมกันออกแบบการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธ ที่ตอบสนองต่อโลกและสังคมในยุคปัจจุบันและเตรียมพื้นฐานสู่ 200 ปีต่อไปข้างหน้า

เพื่อให้มหาบาลีวิชชาลัย เป็นสถาบันการศึกษาวิชาการทางพุทธศาสนาที่มาจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทุกระดับอย่างแท้จริง   มหาบาลีวิชชาลัยจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นตลอดปี

เราจะประกาศจัดกิจกรรมเป็นรายภาค ทุก ๆ 3 เดือนตลอดปี พร้อมทั้งจัดถ่ายทอดสดกิจกรรมการรับฟังข้อเสนอแนะและการอภิปรายจากแต่ละเวทีด้วย

แนวโน้มที่เป็นไปได้ที่มหาบาลีวิชชาลัย จะเลือกเดินทางต่อไปข้างหน้าคือ

1. จัดตั้งเป็นบริษัทแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (รอดูกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคมอยู่ ซึ่งน่าจะคลอดได้ในปี 2558 นี้) แล้วเสนอออก พรบ.เป็นสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาใหม่ ในรูปแบบสถาบันการศึกษาเอกชน (รวมพระสงฆ์และฆราวาสทำงานด้วยกัน) จัดการศึกษาได้ครบถ้วนทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับชาวบ้าน

2. เป็นมูลนิธิฯ แบบองค์กรการกุศลอื่น (ซึ่งแนวนี้ ในเบื้องต้นเห็นว่าไม่เหมาะ เพราะทำธุรกิจเพื่อหาเงินทุนมาสนับสนุนกิจกรรมได้น้อย )

3. เป็นองค์กรใหม่ภายใต้มหาเถรสมาคม มีงบอุดหนุนโดยตรงจากสงฆ์และรัฐ ไม่ผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (แนวนี้ อาจเทอะทะ ไม่คล่องตัว สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้น้อย และล้มเหลวทางการทำงานเหมือนองค์กรทางพุทธจำนวนมากที่มีอยู่ในปัจจุบัน)

ไม่ว่าจะเลือกทางใด เราจะมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญคือ ความสามารถในการจัดการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธแบบครบถ้วนทั่วถึง ตอบโจทย์และแก้ปัญหาสังคมได้ โดยอยู่บนฐานของพระธรรมวินัย ความมีประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และมีพลวัตสร้างสรรค์แบบเต็มเปี่ยม

การมีส่วนร่วมจากชาวพุทธทุกระดับเป็นสิ่งสำคัญ ทุกเสียงสะท้อนทุกความต้องการล้วนมีประโยชน์สำหรับการออกแบบสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาใหม่แห่งนี้

องค์กร มูลนิธิ ชมรม กลุ่มชาวพุทธต่าง ๆ ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่สนใจจะร่วมจัดกิจกรรมนี้ หรือร่วมเป็นภาคีในการออกแบบและจัดตั้งสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาใหม่ กับมหาบาลีวิชชาลัย เชิญแจ้งความประสงค์เข้ามาได้เลย maha@mahapali.com หรือ 099 246 8986

ในการจัดกิจกรรมนี้ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรพอสมควร ทั้งงานเอกสารสิ่งพิมพ์ จดหมายไปรษณีย์ (ส่งถึงทุกวัดและมูลนิธิ ชมรมทางพุทธศาสนาในภาคนั้น ๆ) เครื่องเสียง เครื่องมือถ่ายทอดสด การจัดเตรียมสถานที่ รถตู้เพื่อการเดินทาง ค่าใช้จ่ายของคณะทำงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (5-8 คน) ฯลฯ  ประมาณไว้เบื้องต้น 200,000 บาท สำหรับแต่ละที่ที่จัดกิจกรรม  หากองค์กร หรือท่านใด จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ ก็เชิญติดต่อแจ้งความประสงค์เข้ามา maha@mahapali.com หรือ 099 246 8986


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 31 ธันวาคม 2557 | อ่าน 5369
เขียนโดย นายธฤญเดชา ลิภา

 
ตอบคำถาม ไม่มีคำว่า "ภาษาบาลี" ในพระไตรปิฎก
2/5/2561
อ่าน 15255
 
ความสำคัญของภาษาบาลี
17/9/2559
อ่าน 37916
 
การศึกษาบาลีในประเทศไทย มีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วน
22/8/2559
อ่าน 8904
 
ขออาราธนาเจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการทุกระดับ เปิดสอนบาลีฆราวาส ปี 2559 เป็นต้นไป
24/10/2558
อ่าน 9852
 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบาลีของประเทศไทย สำหรับกองบาลีสนามหลวงและมหาเถรสมาคม
21/12/2557
อ่าน 13347
 
เรื่องที่ชาวพุทธ ควรช่วยกันพิจารณา เวลาไปเยี่ยมชมสังเวชนียสถานและโบราณสถานต่าง ๆ ในประเทศอินเดีย
13/1/2559
อ่าน 5661
 
สอนบาลีอย่างไร จึงจะไม่โกรธ
17/3/2558
อ่าน 7971
 
ทำอย่างไร เมื่อสอบตกบาลี
14/3/2558
อ่าน 10422
 
100 ทำเนียบนักบาลีไทย ผู้เปี่ยมด้วยเกียรติยศอันทรงคุณค่ายิ่ง
23/1/2558
อ่าน 5542
 
ปี 2558 ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมออกแบบการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธใหม่
31/12/2557
อ่าน 5369
 
 
ทั้งหมด 35 รายการ 1 / 4
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)