การเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงให้ประสบความสำเร็จ


นักศึกษาบาลี ต้องสร้างมุมมองที่ท้าทายตัวเองหน่อย บริกรรมกัจจายนสูตร บริกรรมธาตุ ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้น บางคนเขาว่ายากมากเลย  เราจะทำได้ไหม... เราก็เป็นมนุษย์ที่เกิดมาสุขภาพแข็งแรงดีคนหนึ่ง ....และยังโชคดีได้เกิดมาในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาด้วย...นี่เป็นโอกาสอันพิเศษแล้ว เราจะทำได้ไหม....ได้สิ...  เราต้องทำได้

เรามาทดสอบบารมีของเรา เราสะสมบารมีเก่ามามากน้อยขนาดไหน เรามีปัญญาบารมี  วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี และอธิษฐานบารมี (ความมั่นคงเอาจริงเอาจัง) ขนาดไหน เราจะลองทดสอบดู ถ้ารู้ว่า บารมีด้านไหนมีน้อย เราจะต้องสร้างและสะสมบารมีนั้น ๆ ให้มากขึ้น ๆ ถ้าเราไม่ลงมือทำ บารมีต่าง ๆ ก็คงไม่ลอยมาหาเราแน่นอน ดังนั้น เราจะใช้โอกาสที่ศึกษาภาษาบาลี ศึกษาภาษาของพระพุทธเจ้านี้แหละ เป็นการทดสอบและสะสมบารมีให้ตัวเราเอง

เพื่อให้การเรียนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงประสบความสำเร็จภายใน 3 ปี ระหว่างนี้จนถึงก่อนเปิดเทอม (8 พฤษภาคม 2557) พึงเตรียมความพร้อม ดังนี้

1. ดาวน์โหลดกัจจายนสูตร มาบริกรรมให้คล่องแคล่ว

2. ดาวน์โหลดธาตุ มาบริกรรมให้คล่องแคล่ว

3. ดาวน์โหลดไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มาศึกษาให้เข้าใจในเบื้องต้น
    (สร้างความแคล่วแคล่วให้ตัวเองในเรื่องวิภัตตินาม (7 หมวดและคำแปล) หน้า 27   และวิภัตติอาขยาต หน้า 104-106)

4. ดาวน์โหลดไฟล์ MP3 กัจจายนสูตร เพื่อฟัง บริกรรม และทบทวน (ขนาดไฟล์ 105 MB.)  

5. ดาวน์โหลดรูปสิทธิทีปนี ศึกษาไปพลาง ๆ ก่อน  (หนังสืออธิบายการเรียนบาลีกัจจายนสูตรที่ดีที่สุดในขณะนี้)  

6. ดาวน์โหลดการทำตัวรูปนาม พร้อม MP3 มาฝึกฟังเพื่อสร้างความคุ้นเคย
 

7. ประโยคบาลีตัวอย่าง ประกอบการเรียนนาม


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2557 | อ่าน 8532
เขียนโดย นายธฤญเดชา ลิภา

 
ตอบคำถาม ไม่มีคำว่า "ภาษาบาลี" ในพระไตรปิฎก
2/5/2561
อ่าน 15256
 
ความสำคัญของภาษาบาลี
17/9/2559
อ่าน 37916
 
การศึกษาบาลีในประเทศไทย มีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วน
22/8/2559
อ่าน 8904
 
ขออาราธนาเจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการทุกระดับ เปิดสอนบาลีฆราวาส ปี 2559 เป็นต้นไป
24/10/2558
อ่าน 9852
 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบาลีของประเทศไทย สำหรับกองบาลีสนามหลวงและมหาเถรสมาคม
21/12/2557
อ่าน 13347
 
เรื่องที่ชาวพุทธ ควรช่วยกันพิจารณา เวลาไปเยี่ยมชมสังเวชนียสถานและโบราณสถานต่าง ๆ ในประเทศอินเดีย
13/1/2559
อ่าน 5661
 
สอนบาลีอย่างไร จึงจะไม่โกรธ
17/3/2558
อ่าน 7971
 
ทำอย่างไร เมื่อสอบตกบาลี
14/3/2558
อ่าน 10422
 
100 ทำเนียบนักบาลีไทย ผู้เปี่ยมด้วยเกียรติยศอันทรงคุณค่ายิ่ง
23/1/2558
อ่าน 5542
 
ปี 2558 ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมออกแบบการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธใหม่
31/12/2557
อ่าน 5369
 
 
ทั้งหมด 35 รายการ 1 / 4
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)