ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส-แม่ชี ปี 2560


 

รายชื่อนักศึกษาบาลี รุ่นปี 2560
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ห้อง บาลีไวยากรณ์พื้นฐาน  รวม 74 คน
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 นาย คงฤทธิ์ ธาราธร
2 นางสาว ณัฐริณีย์ ตรีเนตร
3 นางสาว ทรรศนีย์ สิรธนพงศ์
4 นางสาว โสภา ลำเจียก
5 นาย วชิระ ทัศนโกวิท
6 พระ กิติศักดิ์ เพชรศรี
7 นาย เจสัน เจดีสัน
8 นาย ศิวกร คูธนบดี
9 นางสาว ภัสสรรัชต์ กฤษณะโลม
10 แม่ชี รจิตแก้ว วงศ์พิวัฒน์
11 นาย ณัฐวัฒน์  จำรัสทิวัตถ์  
12 นางสาว พิมพ์สุชา ปทุมจิรวัฒน์
13 นางสาว พัชราวรรณ วีรวัฒนาภรณ์
14 นาง วีรัตน์ บุญจำนงค์
15 ผศ. ศิริพร ศรีมโนรถ
16 นาย นนธวัช เทียมเมือง
17 นางสาว ปริญญา ลิ้นทองประดับ
18 นางสาว หัทยา ลิ้นทองประดับ
19 นาย ศุภโชค ตีรถะ
20 นาย ยุทธ น้อยนิตย์
21 นาย ชัยพฤกษ์ วิถีเจริญกุล
22 นางสาว ศิริรัตน์ จิตการค้า
23 นาย รณฤทธิ วงศ์แพทย์
24 นางสาว อังสนา แก้วเขียว
25 แม่ชี ดร. กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล
26 นาย วุฒิพงศ์ ท้าวฬา
27 นาย ศรากร เสนะเวส
28 นางสาว ฐานิตา ทองกนกรัศมี
29 นางสาว สิริลักษณ์ ศรีสอาด
30 นางสาว ณัฐรุจา แช่มภูธร
31 นางสาว สิริวรรณ คล้อยเอี่ยม
32 นาย จิโรจน์ ภาคคีรี
33 นางสาว กฤษณา ชูเตชะ
34 นาย อิทธิพัทธ์ เฉลิมแสน
35 นาย อนุชาติ ลาภะสัมปันนะ
36 นาง สุดาณี ไหมแพง
37  นางสาว แก้วประดิษฐ์ สินธวารยัน
38 นาย พิมล จันทรขำ
39 นาย นพดล สุรการวิทย์
40 นางสาว มาลี หมื่นณรงค์
41 นางสาว อภิชญา เนียมบัญฑิต
42 นางสาว  ศิริประภา  เย็นยอดวิชัย 
43 นาย ราเชนทร์ ธัญญาผล
44 นาย ภูชิชย์ สุรรัตน์
45 นาย พิชัย บริสุทธิ์ดำรงกุล
46 นาง วิมลรัตน์ พุทธาศรี
47 นางสาว ปิยนันท์ วังเจียรพันธุ์
48 นางสาว ดวงนภา หวังรัตนปราณี
49 นาย ภูวนัย ถนอมงาม
50 นางสาว บุญนาค ภัทรพงศ์มณี
51 นางสาว ลี ภัทรพงศ์มณี
52 นางสาว นิษา เจริญสุทธิกุล
53 นาย มงคล ยุทศักดิ์
54 นาย สุชาติ สายสิน
55 นาย สุทัศน์ พันธ์เลิศ
56 นาง วรรณรัตน์ วัฒนปรัชากุล
57 พลตรี ยุทธ์นเรศ พัทธะเศรษฐี
58 นางสาว ปาณินี จันทร์จิระ
59 นาย วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์
60 น.ส. อุดมลักษณ์ อ่ำปาน
61 นาย ณัฐนันท์ สาริโก
62 นาย เธียรพัฒน์ ศรชัยจรัส
63 นางสาว วรัญญา ธรรมศรีทิพย์
64 นางสาว ปรีชญา คงนิวัฒน์ศิริ
65 นางสาว สุทธาทิพย์ แก้วเพ็ชร์
66 นาย อภินันท์ อุทัยรัตนะชัย
67 นางสาว ธรรมสรณ์ เมืองนิเวศน์
68 นาย ปฏิภาณ รัสมี
69 นาย นพรัตน์ ศุภวัตรชัย
70 นาย ณัฐพล  ปะสิ่งชอบ
71 นางสาว ปิยะฉัตร  จันทรวิลาศ
72 นางสาว ภัทราวดี  ปลั่งถาวรกุล
73 นางสาว ศศิประภา  ศรีกาหลง
74 นางสาว พิชญ์วรีพร  ผ่องอำไพ
       
ห้องเรียนบาลีศึกษา 1-2 
สมัครเรียนใหม่  2  (รวมนักศึกษาเดิม เป็น 27 คน)
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1 นางสาว ณัฏฐิกา  จิรวัฒโนบล
2 นางสาว ศรีวรรณ สงวนทรัพย์
ห้องเรียนบาลีศึกษา 3
สมัครเรียนใหม่  1  (รวมนักศึกษาเดิม เป็น 15 คน)
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 นาย อภิชาต พรสี่
       
       
ห้องเรียนบาลีศึกษา 4
สมัครเรียนใหม่  2  (รวมนักศึกษาเดิม เป็น 6 คน)
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1 นางสาว จารุวรรณ  ภาษี
2 นางสาว อุดมพร สิรสุทธิ
       
       
ห้องเรียนบาลี ปทรูปสิทธิ
นักศึกษาเดิม  6 คน

ขอให้นักศึกษาบาลีทุกคน  มาร่วมปฐมนิเทศพร้อมกัน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร  ในวันอาทิตย์ที่ 30 เดือนเมษายน 2560 เวลา 08.30 น.-16.00 น.
แผนที่เดินทาง กรุณาคลิก 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2560 | อ่าน 7899
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

 
เชิญฆราวาสสมัครสอบบาลีศึกษา ปี 2561 ในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
เชิญลงชื่อสมัครสอบบาลีศึกษา ปี 2561 ในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
2/11/2560
อ่าน 4354
 
รับสมัครนักเรียน ม.ปลายเรียนภาษาบาลีภาคปกติ ปี 2560 หลักสูตรเตรียมสอบความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6)
มหาบาลีวิชชาลัย เปิดสอนบาลีหลักสูตรเตรียมสอบ PAT 7.6 ภาคปกติ ปี 2560 ทุกวันอาทิตย์ เปิดเรียน 28 พฤษภาคม 2560
4/5/2560
อ่าน 5903
 
กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ-เปิดเรียนบาลีฆราวาส ปี 2560
29/4/2560
อ่าน 4643
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส-แม่ชี ปี 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลี ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวิหาร ปี 2560
25/4/2560
อ่าน 7899
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2560 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ เปิดเรียน 30 เม.ย.2560
เปิดเรียน วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
29/3/2560
อ่าน 5588
 
มหาบาลีวิชชาลัย เปิดหลักสูตรภาษาบาลีภาคฤดูร้อน ปี 2560 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ผู้สนใจเตรียมสอบ PAT 7.6 เปิดเรียน 13 มีนาคม 2560
รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย-หญิง) ไม่จำกัดพื้นความรู้ จำนวน 60 คนเข้าเรียน
27/2/2560
อ่าน 4822
 
แจ้งข่าวสำหรับผู้ประสงค์เข้าสอบบาลีศึกษา ปี พ.ศ. 2560 ในนามวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
สำหรับท่านที่ต้องการเข้าสอบบาลีศึกษาในปี 2560 แต่ไม่มีที่ลงสอบ สามารถแจ้งลงชื่อสอบที่นี่ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธ.ค.2559
10/11/2559
อ่าน 6540
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรปทรูปสิทธิเบื้องต้น
มหาบาลีวิชชาลัย จะทำพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรปทรูปสิทธิเบื้องต้น สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2559
2/7/2559
อ่าน 4404
 
มหาบาลีวิชชาลัยจะเปิดสอนหลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐาน ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
มหาบาลีวิชชาลัยจะเปิดสอนหลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐาน (รุ่นใหม่) ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
13/6/2559
อ่าน 4470
 
เรียนบาลี Pat 7.6 รุ่นปี 2559 เปิดเรียน 29 พฤษภาคม 2559
มหาบาลีวิชชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย-หญิง) ไม่จำกัดพื้นความรู้เดิม เข้าเรียนหลักสูตรเตรียมสอบความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6 รุ่นปี 2559
7/5/2559
อ่าน 5395
 
 
ทั้งหมด 104 รายการ 2 / 11
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)