วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมศึกษาวิชาสัมพันธ์ไทย
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมศึกษาวิชาสัมพันธ์ไทย โดยพระอาจารย์มหาต่วน อุตฺตมปญฺโญ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จะเป็นองค์บรรยาย (เปิด7239)
19/2/2556
โครงการประกวด "งานสร้างสรรค์บาลี" ชิงรางวัลมหาบาลีวิชชาลัย ปี 2556
มหาบาลีวิชชาลัย ขอเชิญส่งผลงาน "งานสร้างสรรค์บาลี " เข้าประกวดชิงรางวัลมหาบาลีวิชชาลัย ปี 2556 (เปิด5591)
11/2/2556
ต้องการปรึกษาปัญหาบาลีไวยากรณ์ ศัพท์บาลี การเรียนบาลี เชิญที่ facebook มหาบาลีวิชชาลัย
โดย Log in เข้า Facebook ด้วย Account ของท่านแล้วค้นหา มหาบาลีวิชชาลัย (เปิด5886)
8/2/2556
พระอาจารย์มหาชาญ เขมปญฺโญ บรรยายพิเศษเรื่องการปริวรรตภาษาบาลีอักษรไทยเป็นภาษาบาลีอักษรโรมัน
พระอาจารย์มหาชาญ เขมปญฺโญ บรรยายพิเศษเรื่องการปริวรรตภาษาบาลีอักษรไทยเป็นภาษาบาลีอักษรโรมัน (เปิด6496)
27/1/2556
แจ้งข่าวสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบบาลีศึกษาสนามหลวง
สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบบาลีศึกษาสนามหลวง กรุณาสมัครภายในวันที่ 20 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ (เปิด6696)
20/1/2556
พระมหาไพรสณฑ์ วราสโย บรรยายพิเศษเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระบบคำภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. พระมหาไพรสณฑ์ วราสโย บรรยายพิเศษเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระบบคำภาษาบาลี (เปิด6294)
20/1/2556
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือเรียนบาลี
มหาบาลีวิชชาลัย จะพิมพ์หนังสือเรียนบาลีสำหรับพระสงฆ์และฆราวาสหลักสูตรบาลีเบื้องต้นของมหาบาลีวิชชาลัย หลายรายการ (เปิด5587)
17/11/2555
ทั้งหมด 104 รายการ 14 / 15
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)