ปณิธาน นักศึกษาภาษาบาลี มหาบาลีวิชชาลัย

ปณิธาน
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส


ข้าพเจ้า       .....................................................................................................................................
ผู้ศึกษาคัมภีร์ไวยากรณ์อันเป็นฐานรากนำไปสู่ความเข้าใจพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอัครมหาศาสดาของชาวโลก

ขอตั้งปณิธานว่า จักศึกษาค้นคว้าด้วยความเคารพสูงสุด เพื่อสร้างเสริมทศบารมีธรรม อันมี ทาน ศีล เนกขัมมะ เป็นต้น ให้บังเกิดขึ้นในตนยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอข้าพเจ้า จงมีปัญญารุ่งเรืองเข้าใจพระสัทธรรมโดยกาลไม่นาน สามารถเข้าถึงพระอริยสัจธรรมอันล่วงเสียซึ่งอาสวะทั้งมวล หมดสิ้นเหตุปัจจัยให้ต้องอุบัติวนเวียนในสังสารวัฏฏ์อีกต่อไป

ข้าพเจ้า จักพากเพียรเผยแผ่ถ่ายทอดความรู้ในพระสัทธรรมแด่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากและอุปสรรคใด ๆ

ขอพระอริยสัจธรรม กล่าวคือสัมมาทิฐิ เป็นต้น จงบังเกิดมีแด่สัตว์ทั้งปวง
ขอเหล่าสัตว์ ผู้อนุโมทนาชื่นชมยินดี ส่งเสริมการศึกษาและการเผยแผ่พระสัทธรรม
จงปลอดพ้นจากภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง และจงประสบผลอันงดงามยิ่งทางธรรมโดยทั่วกันเทอญหมายเหตุ
          เขียนปณิธานไว้อย่างน้อย ๒ ชุด เก็บไว้ที่พำนักตนเอง ๑ ชุด นำไปประดิษฐานไว้ใต้ฐานองค์พระปฏิมา พระสถูปเจดีย์ หรือศาลาวิหารต่าง ๆ อีก ๑ ชุด เพื่อเป็นเครื่องตักเตือนเสริมความแน่วแน่มั่นคงโดยไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนแห่งความตั้งใจของตนเอง หากเคลือบพลาสติกหรือใส่กรอบให้ปณิธานนี้คงอยู่ทนทานยิ่งขึ้น นั่นยิ่งเป็นการดี


ดาวน์โหลดปณิธานด้านล่างนี้

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (91.11 kb)

เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2558 |  อ่าน 3281

  -> ทั่วๆไป
 
คำอาราธนาธรรมที่ถูกต้อง
วิธีใช้งาน Gizmo แบบง่าย
โปรแกรม Gizmo สำหรับทำ Virtual Drive CD ถนอมแผ่นซีดี
สรุปย่อการเรียนให้เพื่อนฟังหน้าชั้น โดยนักศึกษา
ภาพประกอบเรียนอักขระ
บทฝึกแปล นโม ตสฺส สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบาลีเบื้องต้น
พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ทั้งหมด 31 รายการ 3 / 3
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สคูลจ๊อบ สมัครครู