ปทรูปสิทธิ (บาลี) ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย

           ปทรูปสิทธิบาลีเล่มนี้ เรียกชื่อว่า ปทรูปสิทธิฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย เนื่องจากต้องการให้นักศึกษาหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงที่อยู่ ณ สถานที่ไกล ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และคณะทำงานมหาบาลีวิชชาลัยมีเวลาจำกัด จึงไม่ได้ทำเชิงอรรถอ้างอิงถึงสูตรทางไวยากรณ์เทียบเคียงกับฉบับบาลีอื่น ๆ  ส่วนเนื้อหานั้นครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
            จึงหวังว่า ปทรูปสิทธิฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย เล่มนี้ จักแก้ปัญหาการขาดแคลนตำราเรียนของผู้สนใจศึกษาภาษาบาลีสายกัจจายนะ ตามแนวอธิบายของคัมภีร์ปทรูปสิทธิได้เป็นอย่างดี
            ขอความเจริญในพระสัทธรรม รวมทั้งความปลอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง จงบังเกิดมีแด่ผู้ศึกษาภาษาบาลีภาษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอัครมหาศาสดาของชาวโลกสืบไป

            จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (3.12 mb)

เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2558 |  อ่าน 6642

  -> บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
 
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา
สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา
อภิธานวรรณนา
รูปสิทธิทีปนี หนังสือเรียนไวยากรณ์ชั้นเยี่ยม โดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ปทรูปสิทธิ แปล โดย พระมหาสมปอง มุทิโต
MP3 กัจจายนสูตร พร้อม PDF
กัจจายนสุตตปาฐะ แปลสูตรพร้อมอุทาหรณ์
สังเขปรายวิชา หลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง

ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)