แบบฝึกทักษะการแจกปทมาลา การแปล และการเรียกชื่อสัมพันธ์ ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

แบบฝึกทักษะ แจกปทมาลา แปล และเรียกชื่อสัมพันธ์ (นาม) 

1. แบบฝึกทักษะนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นฝึกทักษะในการเรียนคำนาม เพื่อให้สามารถเข้าใจการผันรูปคำนามตามลิงค์และการันต์ต่าง ๆ เข้าใจการแปล และเข้าใจการสัมพันธ์อย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้เวลาคิดนาน

2. วิธีการใช้งานแบบฝึกทักษะนี้ 
     1. ใช้แบบฝึกทักษะนี้ เมื่อผ่านการฝึกทำตัวรูปนามมาแล้ว
     2. ผู้สอนอธิบายความหมายของชื่อเรียกสัมพันธ์ให้นักเรียนฟังทุกคำแล้ว เช่น ชื่อเรียกสัมพันธ์ว่า “กรณะ” แปลว่า เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้กระทำการต่าง ๆ
     3. เริ่มฝึกในชั้นเรียน โดยให้แจกปทมาลาพร้อมกันก่อน 3-5 รอบ แล้วพากันยกศัพท์แปลทีละคำ จากนั้นฝึกยกศัพท์เรียกชื่อสัมพันธ์ให้ตรงกับคำแปลของแต่ละคำ แต่ละปทมาลา ฝึกครั้งละ 3-5 รอบ
     4. ฝึกพร้อมกันในห้อง วันละ 2-3 การันต์ ฝึกนำศัพท์แจกตามต่าง ๆ มาแจกและฝึกแปล ฝึกเรียกชื่อสัมพันธ์  ฝึกนำคุณนาม คำสัพพนามมาประกอบวิภัตติให้ตรงกับลิงค์ และฝึกสัมพันธ์ไปร่วมกัน  และมอบหมายให้ฝึกเขียนแจก แปล และเรียกชื่อสัมพันธ์บ่อย ๆ
     5. หมายเหตุตามแบบฟอร์มข้างบนนี้ คำย่อ คือ
         ป.) หมายถึง แปลยกศัพท์ และ ส.) หมายถึง ชื่อเรียกสัมพันธ์

3. ผลที่ต้องการ
นักเรียนเข้าใจการผันรูปคำนามบาลีได้อย่างรวดเร็ว แปลได้เร็ว และสัมพันธ์ได้เร็ว
เมื่อพบคำนามในประโยค สามารถนึกเทียบเคียงกับปทมาลาตามลิงค์และการันต์ และสามารถเข้าใจการสัมพันธ์ของคำได้ทันที

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (120.68 kb)

เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2558 |  อ่าน 9930

  -> บาลีเบื้องต้น
 
โครงสร้างเนื้อหาการเรียนภาษาบาลี พื้นฐานควรรู้ ก่อนเรียนภาษาบาลี
หนังสือเรียนไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย
ปาฬิสิกขา เสริมความรู้บาลีให้แปลได้เร็ว
มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ เทคนิควิธีในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี
หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น สำหรับเรือนจำ
พระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการเรียนบาลีในเรือนจำ
ข้อสอบเก่า หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น สอบในเรือนจำ ปี 2558
สรุปเนื้อหาการเรียนหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น ปี 2557
คำที่มักได้ยินบ่อย ๆ เมื่อเรียนภาษาบาลี
อภิธานัปปทีปิกานิสสยะ
เอกสารประกอบวันเปิดเรียน หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ 18 พฤษภาคม 2557
กัจจายนสูตร สำหรับพระภิกษุสามเณรท่องจำเพื่อการเรียนบาลีแบบดั้งเดิม

ทั้งหมด 28 รายการ 1 / 3
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)