มหาบาลีวิชชาลัย ทำไม?

มหาบาลีวิชชาลัย ทำไม? การเตรียมการชาวพุทธสู่ปี พ.ศ.2600

มหาบาลีวิชชาลัยตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมชาวพุทธสู่ปี พ.. 2600 ถ้าไม่เริ่มต้นในปีนี้ รออีก 50 ปีข้างหน้า คนที่รู้ภาษาบาลี ผู้มีความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะค่อย ๆ ลาลับไป จึงควรมีการเริ่มต้น ออกแบบหลักสูตร พัฒนาผู้สอน ปลุกเร้าจูงใจให้คนมาสนใจและต้องการเรียนบาลีตั้งแต่วันนี้เลย


ที่ทำมหาบาลีวิชชาลัยขึ้นมานี้ เพราะคิดง่าย ๆ พื้น ๆ ว่า อาหารที่คนเรากินแต่ละวัน ยังมีหลายเมนูหลายรสชาติ การเรียนบาลีก็เช่นกัน ควรมีหลายเมนูให้คนหลากหลายกลุ่มหลายวัยที่สนใจได้เลือกเรียน ใครชอบแบบไหนก็เรียนแบบนั้น ใครต้องการเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหน ก็เลือกเอาแบบนั้น เหมือนอาหาร (ซึ่งเราก็ยอมรับว่า เมนูบาลียังไม่หลากหลายมากพอ คือยังไม่มีเมนูบาลีสำหรับคนอีกหลายกลุ่ม เช่น เด็กประถมปลาย พระนวกะ 3 เดือน คนชรา คนบกพร่องทางการเห็น-ทางการได้ยิน ฯลฯ
 
มหาบาลีวิชชาลัย ไม่ได้ต้องการไปแย่งงานสนามหลวงแผนกบาลีเลย มีแต่คิดจะช่วยท่าน ถ้ามีอะไรช่วยได้ ก็ช่วยกันทำงานมากกว่า เว้นแต่ว่า มีสถานการณ์ที่อันตรายจริง ๆ คือ ปลุกพระสงฆ์ท่านไม่ขึ้นแล้ว ท่านไม่ทำหน้าที่นี้แล้ว ท่านปล่อยให้มันเสื่อมโทรมเกินไปแล้ว ท่านเกรงและกลัวกันมากเกินไปแล้วจนไม่ทำงาน ไม่เอาธุระ นั่นแหละ ...ทุกอย่างจะมีพัฒนาการของมันเอง
ที่ทำมหาบาลีวิชชาลัยขึ้นมานี้ เพราะคิดง่าย ๆ พื้น ๆ ว่า อาหารที่คนเรากินแต่ละวัน ยังมีหลายเมนูหลายรสชาติ การเรียนบาลีก็เช่นกัน ควรมีหลายเมนูให้คนหลากหลายกลุ่มหลายวัยที่สนใจได้เลือกเรียน ใครชอบแบบไหนก็เรียนแบบนั้น ใครต้องการเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหน ก็เลือกเอาแบบนั้น เหมือนอาหาร (ซึ่งเราก็ยอมรับว่า เมนูบาลียังไม่หลากหลายมากพอ คือยังไม่มีเมนูบาลีสำหรับคนอีกหลายกลุ่ม เช่น เด็กประถมปลาย พระนวกะ 3 เดือน คนชรา คนบกพร่องทางการเห็น-ทางการได้ยิน ฯลฯ
 
มหาบาลีวิชชาลัย ไม่ได้ต้องการไปแย่งงานสนามหลวงแผนกบาลีเลย มีแต่คิดจะช่วยท่าน ถ้ามีอะไรช่วยได้ ก็ช่วยกันทำงานมากกว่า เว้นแต่ว่า มีสถานการณ์ที่อันตรายจริง ๆ คือ ปลุกพระสงฆ์ท่านไม่ขึ้นแล้ว ท่านไม่ทำหน้าที่นี้แล้ว ท่านปล่อยให้มันเสื่อมโทรมเกินไปแล้ว ท่านเกรงและกลัวกันมากเกินไปแล้วจนไม่ทำงาน ไม่เอาธุระ นั่นแหละ ...ทุกอย่างจะมีพัฒนาการของมันเอง
ที่ทำมหาบาลีวิชชาลัยขึ้นมานี้ เพราะคิดง่าย ๆ พื้น ๆ ว่า อาหารที่คนเรากินแต่ละวัน ยังมีหลายเมนูหลายรสชาติ การเรียนบาลีก็เช่นกัน ควรมีหลายเมนูให้คนหลากหลายกลุ่มหลายวัยที่สนใจได้เลือกเรียน ใครชอบแบบไหนก็เรียนแบบนั้น ใครต้องการเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหน ก็เลือกเอาแบบนั้น เหมือนอาหาร (ซึ่งเราก็ยอมรับว่า เมนูบาลียังไม่หลากหลายมากพอ คือยังไม่มีเมนูบาลีสำหรับคนอีกหลายกลุ่ม เช่น เด็กประถมปลาย พระนวกะ 3 เดือน คนชรา คนบกพร่องทางการเห็น-ทางการได้ยิน ฯลฯ
 
มหาบาลีวิชชาลัย ไม่ได้ต้องการไปแย่งงานสนามหลวงแผนกบาลีเลย มีแต่คิดจะช่วยท่าน ถ้ามีอะไรช่วยได้ ก็ช่วยกันทำงานมากกว่า เว้นแต่ว่า มีสถานการณ์ที่อันตรายจริง ๆ คือ ปลุกพระสงฆ์ท่านไม่ขึ้นแล้ว ท่านไม่ทำหน้าที่นี้แล้ว ท่านปล่อยให้มันเสื่อมโทรมเกินไปแล้ว ท่านเกรงและกลัวกันมากเกินไปแล้วจนไม่ทำงาน ไม่เอาธุระ นั่นแหละ ...ทุกอย่างจะมีพัฒนาการของมันเอง
ที่ทำมหาบาลีวิชชาลัยขึ้นมานี้ เพราะคิดง่าย ๆ พื้น ๆ ว่า อาหารที่คนเรากินแต่ละวัน ยังมีหลายเมนูหลายรสชาติ การเรียนบาลีก็เช่นกัน ควรมีหลายเมนูให้คนหลากหลายกลุ่มหลายวัยที่สนใจได้เลือกเรียน ใครชอบแบบไหนก็เรียนแบบนั้น ใครต้องการเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหน ก็เลือกเอาแบบนั้น เหมือนอาหาร (ซึ่งเราก็ยอมรับว่า เมนูบาลียังไม่หลากหลายมากพอ คือยังไม่มีเมนูบาลีสำหรับคนอีกหลายกลุ่ม เช่น เด็กประถมปลาย พระนวกะ 3 เดือน คนชรา คนบกพร่องทางการเห็น-ทางการได้ยิน ฯลฯ)
 
มหาบาลีวิชชาลัย ไม่มีความประสงค์ไปแย่งงานสนามหลวงแผนกบาลีเลย มีแต่คิดจะช่วยท่าน ถ้ามีอะไรช่วยได้ ก็ช่วยกันทำงานมากกว่า เว้นแต่ว่า มีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายจริง ๆ คือ ปลุกพระสงฆ์ท่านไม่ขึ้นแล้ว ท่านไม่ทำหน้าที่นี้แล้ว ท่านปล่อยให้การศึกษาบาลีเสื่อมโทรมเกินไป ท่านเกรงและกลัวกันมากเกินไปแล้วจนไม่ทำงาน ไม่เอาภาระธุระ นั่นแหละ ...ทุกอย่างจะมีพัฒนาการของมันเอง

มหาบาลีวิชชาลัย จะทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้คนไทยสนใจเรียนภาษาบาลี ส่งเสริมและกระตุ้นพระสงฆ์ทุกระดับให้ไม่หยุดนิ่งในการศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลี แม้จะอายุมาก มีสมณศักดิ์และตำแหน่งสูง ก็ควรเรียนรู้บาลีกันอยู่เสมอ เรียนรู้กันตลอดชีพ เหมือนพระอริยบุคคลที่แม้จบสิ้นภารกิจในการประพฤติพรหมจรรย์แล้ว แต่ก็ยังปฏิบัติตามพระวินัยเพื่อให้เป็นนีติเป็นแบบอย่างเป็นประเพณีอย่างที่เรียกว่า อริยวินัย

ความสำเร็จของการเตรียมชาวพุทธสู่ปี พ.ศ.2600 ย่อมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบกัน กล่าวคือ มีทุนช่วยหนุนเพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวย และมีกำลังคนทำงานที่ศรัทธามุ่งมั่นร่วมกัน ลำพังเพียงการกล่าวคำว่า "สาธุ" แล้วก็หยุดอยู่เพียงเท่านั้น ความสำเร็จย่อมจะมีเพียงน้อยนิด หากกล่าวสาธุแล้วลุยเสียสละช่วยกันจริงจัง ช่วยหาเงินทุน ช่วยออกแบบ ช่วยค้นคว้า ช่วยเขียนหนังสือตำรา ช่วยพิมพ์ ช่วยสอน ช่วยผลิตสื่อ ช่วยจัดการฯลฯ นั่นแล คำว่า "สาธุ" ก็จะแปลว่า สำเร็จประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

รายละเอียด คลิกดาวน์โหลดข้างล่าง


ที่ทำมหาบาลีวิชชาลัยขึ้นมานี้ เพราะคิดง่าย ๆ พื้น ๆ ว่า อาหารที่คนเรากินแต่ละวัน ยังมีหลายเมนูหลายรสชาติ การเรียนบาลีก็เช่นกัน ควรมีหลายเมนูให้คนหลากหลายกลุ่มหลายวัยที่สนใจได้เลือกเรียน ใครชอบแบบไหนก็เรียนแบบนั้น ใครต้องการเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหน ก็เลือกเอาแบบนั้น เหมือนอาหาร (ซึ่งเราก็ยอมรับว่า เมนูบาลียังไม่หลากหลายมากพอ คือยังไม่มีเมนูบาลีสำหรับคนอีกหลายกลุ่ม เช่น เด็กประถมปลาย พระนวกะ 3 เดือน คนชรา คนบกพร่องทางการเห็น-ทางการได้ยิน ฯลฯ
 
มหาบาลีวิชชาลัย ไม่ได้ต้องการไปแย่งงานสนามหลวงแผนกบาลีเลย มีแต่คิดจะช่วยท่าน ถ้ามีอะไรช่วยได้ ก็ช่วยกันทำงานมากกว่า เว้นแต่ว่า มีสถานการณ์ที่อันตรายจริง ๆ คือ ปลุกพระสงฆ์ท่านไม่ขึ้นแล้ว ท่านไม่ทำหน้าที่นี้แล้ว ท่านปล่อยให้มันเสื่อมโทรมเกินไปแล้ว ท่านเกรงและกลัวกันมากเกินไปแล้วจนไม่ทำงาน ไม่เอาธุระ นั่นแหละ ...ทุกอย่างจะมีพัฒนาการของมันเอง

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (125.74 kb)

เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2556 |  อ่าน 14533

  -> ทั่วๆไป
 
คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในเรือนจำ
หลักการแปลมคธเป็นไทย
Font แบบอักษรสำหรับพิมพ์บาลีอักษรไทย
ใบบันทึกตรวจทักษะความสามารถภาษาบาลี ชุด ๑
หลักสูตรการเรียนบาลีต่าง ๆ ในประเทศไทย 2559
สาสนอันตรธานกถาสาระ ความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนา
เอกสารประกอบงานบาลีสากัจฉา 2559
บัญชีธนาคารกองทุนมหาบาลีวิชชาลัย เพื่ออุปถัมภ์สถาบัน
ปณิธาน นักศึกษาภาษาบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
กำหนดการเปิดสอนภาษาบาลีสำหรับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 19 พฤษภาคม 2558
Mahapali Vijjalaya Pali Language Institute of Thailand
แบบฝึกหัดอ่านภาษาไทย ภาษาบาลี สำหรับนักศึกษาบาลี

ทั้งหมด 32 รายการ 1 / 3
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)