คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในเรือนจำ

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในเรือนจำ ฉบับปี 2562  นายธฤญเดชา ลิภา อาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย ร่างนำเสนอเพื่อเป็นต้นแบบให้เรือนจำต่าง ๆ พิจารณานำไปใช้จัดการเรียนการสอนในเรือนจำ

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในเรือนจำ เป็นนวัตกรรมที่สำคัญยิ่งใน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นกิจกรรมสร้างกุศลที่
ยิ่งใหญ่ของประเทศ และเป็นการสร้างความเป็นผู้นำด้านวิสัยทัศน์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
คณะสงฆ์ไทยและกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ควรร่วมมือร่วมแรง
กันอย่างแข็งขันจริงจัง


หากบุคคลที่พำนักอยู่ในเรือนจำ ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จะทำให้เขามีแนวทางในการปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองสู่สถานะและความดี
งามใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมได้ เนื่องจากการเรียนพระพระปริยัติธรรมบาลีนั้น ไม่ใช่เพียงการเรียน
ภาษา แต่เป็นการศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งผ่านภาษามคธดั้งเดิมที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้นั่นเอง


คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในเรือนจำนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
เบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและเป็นระบบยิ่งขึ้น
ขอให้ทุกฝ่ายจงร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนอุปถัมภ์สร้างสรรค์ให้งานการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมบาลีในเรือนจำให้ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า มั่นคงและแพร่หลายกว้างไกลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

หมายเหตุ
มหาบาลีวิชชาลัย โดยการนำของพระเทพปริยัติโมลี ได้เปิดการเรียนการสอนบาลีในเรือนจำเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และได้ขยายเปิดสอนบาลีในเรือนจำต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  (ปัจจุบัน 2563) มีเรือนจำเปิดสอนบาลีสำหรับผู้ต้องขังแล้ว 10 แห่ง และกำลังจะเปิดสอนเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 50 แห่งทั่วประเทศภายใน 3 ปีข้างหน้านี้ คาดว่า จะมีผู้เรียนบาลีในเรือนจำรวมกันปีละไม่น้อยกว่า  2,000 คน ภายใน 5 ปีข้างหน้า

ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังสอบผ่านบาลีศึกษาชั้นต่าง ๆ หลายสิบคน และมีผู้สอบได้บาลีศึกษาชั้นสูงสุด คือชั้นบาลีศึกษา 5
จำนวน 1 คน (เมษายน 2563)  โดยนักเรียนผู้สอบได้ดังกล่าว ได้เดินทางออกจากเรือนจำมาสอบ ณ สนามสอบวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ พร้อมกับพระภิกษุสามเณรและผู้สอบบาลีศึกษาท่านอื่น ๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (20.12 mb)

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 |  อ่าน 733

  -> ทั่วๆไป
 
หลักการแปลมคธเป็นไทย
Font แบบอักษรสำหรับพิมพ์บาลีอักษรไทย
ใบบันทึกตรวจทักษะความสามารถภาษาบาลี ชุด ๑
หลักสูตรการเรียนบาลีต่าง ๆ ในประเทศไทย 2559
สาสนอันตรธานกถาสาระ ความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนา
เอกสารประกอบงานบาลีสากัจฉา 2559
บัญชีธนาคารกองทุนมหาบาลีวิชชาลัย เพื่ออุปถัมภ์สถาบัน
ปณิธาน นักศึกษาภาษาบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
กำหนดการเปิดสอนภาษาบาลีสำหรับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 19 พฤษภาคม 2558
มหาบาลีวิชชาลัย ทำไม?
Mahapali Vijjalaya Pali Language Institute of Thailand
แบบฝึกหัดอ่านภาษาไทย ภาษาบาลี สำหรับนักศึกษาบาลี

ทั้งหมด 32 รายการ 1 / 3
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)