ป้าย QRCODE ปฐมนิเทศบาลีฆราวาส ปี 2561

ป้าย QRCODE มหาบาลีวิชชาลัย ปฐมนิเทศบาลีฆราวาส และงานบาลีสากัจฉา ปี 2561
ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน 2561

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (12.17 mb)

เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2561 |  อ่าน 1151

  -> บาลีเบื้องต้น
 
กัจจายนสูตร สำหรับพระภิกษุสามเณรท่องจำเพื่อการเรียนบาลีแบบดั้งเดิม
อักขรเจดีย์ มหาบาลีวิชชาลัย
แบบฝึกแปลธรรมบทอรรถกถา เรื่องพระจักขุบาลเถระ
ธาตุสำหรับท่องจำ
แผ่นป้ายบาลี มหาบาลีวิชชาลัย ประจำห้องเรียน
วิชาพระอภิธรรมเพื่อการปฏิบัติ ปริจเฉทที่ 1 จิตตปรมัตถ์
โครงสร้างภาษาบาลี
แบบฝึกหัดทำตัวรูปอาขยาต ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
แบบฟอร์มสมัครเรียนและขึ้นทะเบียนนักศึกษาบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
แบบฝึกแปลธรรมบทอรรถกถา เรื่องพระภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา
แบบฝึกแปลธรรมบทอรรถกถา เรื่องพระติสสเถระผู้มีร่างกายเน่า
ประโยคบาลีตัวอย่าง ประกอบการทำตัวรูปนาม

ทั้งหมด 29 รายการ 2 / 3
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สคูลจ๊อบ สมัครครู