• อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ
 • อนุโมทนาบุญ

 • ทั้งหมด 1 หน้า 1
   
   
  แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
   
  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
   
  เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
   
  เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
   
  รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
   
  สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
   
  วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
   
  เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
   
  โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
   
  วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
   
    ดูวีดีโออื่นๆ  
  อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
  ปทรูปสิทธิ
    ดูทั้งหมด  
  กัจจายนสูตร MP3
  สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
  สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
  สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
  สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
  สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
  นามกณฺฑ ๑-๕
  นามกณฺฑ ๒-๕
  นามกณฺฑ ๓-๕
  นามกณฺฑ ๔-๕
  นามกณฺฑ ๕-๕
  การกกณฺฑ ๑-๑
  สมาสกณฺฑ ๑-๑
  ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
  อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
  อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
  อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
  อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
  กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
  กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
  กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
  กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
  กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
  อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
  สุตฺตสงฺคหคาถา
  กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
   
   
   

  มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
  โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
  E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)